Vannkvalitet

Vannkvalitet

Du kan av og til oppleve å få misfarget vann i kranen. Det er svært sjelden det medfører helserisiko å drikke dette vannet. Kommunen følger vannprøveprogram godkjent av Mattilsynet, og ved avvik varsler vi deg som er innbygger.

Etter vannavstengning kan vannet være misfarget

Vanligvis vil vannet bli klart igjen hvis du lar det renne en stund. Tapp kaldt vann fra første kran etter hovedstoppekranen, da drar du minst mulig misfarget vann inn i rørsystemet. Vent med å bruke varmt vann til det er klart igjen, dette slik at det misfargede vannet ikke kommer inn i varmtvannsberederen.

Dersom vannet fremdeles er misfarget etter å ha blitt tappet i flere timer, kontakt beredskapsvakten.

Spyling av vannledningsnettet

Spyling av vannledningsnettet er den vanligste årsaken til misfarget vann. Dette gjør vi med jevne mellomrom, som en del av vedlikeholdet av vannledningsnettet og for å sikre god drikkevannskvalitet. Ved planlagt spyling blir de innbyggerne som er berørt varslet.

Ved stort vannforbruk, for eksempel ved lekkasje eller brann, kan noen oppleve misfarget vann. Misfarget vann kan også komme fra dine private vannledninger, ute eller innendørs.

Vannmangel

Planlagte avvik i drikkevannsleveransen blir alltid varslet. Mangler du vann utover dette, ta kontakt med beredskapsvakt.

Vannets hardhet

Hardhet er et mål for vannets innhold av salter, i første rekke kalsium- og magnesiumsalter.

I Indre Østfold kommune henter vi vann fra 4 forskjellige vannverk. Hardheten er:

  • Trøgstad/Sandstangen har 7,35 dH
  • Eidsberg/Tosebyda har 5,38 dH
  • Spydeberg vannverk har 3,44 dH
  • Askim vannverk har 3,8 dH

Beredskapsvakt

I åpningstiden mellom kl. 09.00–15.00, kan du kontakte kommunen på telefon 69 68 10 00.

Etter arbeidstid kan du kontakte teknisk vakt på telefon 905 65 656.