Vannmålere

I Indre Østfold kommune skal alle eiendommer med kommunalt vann og/eller kommunalt avløp ha vannmåler.

Vannmåleren skal måle alt vann og/eller avløp som brukes på eiendommen. På denne måten betaler du for det faktiske vannforbruket, i tillegg til et abonnementsgebyr per boenhet.

Betaling etter stipulert (beregnet) forbruk

I vann- og avløpsforskriften for Indre Østfold kommune står det følgende:

§ 9-5. Betaling etter stipulert forbruk

For eiendom hvor vannmåler ikke er installert beregnes det et stipulert forbruk.

Stipulert forbruk beregnes ut fra eiendommens bruksareal multiplisert (ganget) med en faktor for vannforbruk per kvadratmeter BRA. Faktoren fremgår av gebyrregulativet (avgiftsheftet).

Bruksareal (BRA) for et plan eller en etasje er det arealet av planet som ligger innenfor omsluttende vegger (inkludert innvendige vegger), uavhengig av bruken. 

Regelverket gir begrensede muligheter til å differensiere (gjøre forskjeller) i det variable gebyret for forbruk. Det er anbefalt å bruke samme gebyr per kubikkmeter (m3) for alle abonnentgrupper. Gebyret fastsettes hovedsakelig etter målt forbruk, og unntaksvis etter stipulert forbruk der det ikke er installert vannmåler. 

I ny forskrift ble det foreslått at ved stipulert forbruk, skulle forbruket beregnes ut fra eiendommens bruksareal etter NS-3940 (Norsk standard), altså et forholdstall mellom bruksareal og vannvolum.

Omregningsfaktor for stipulert forbruk 

Regelverket understreker at det stipulerte forbruket i størst mulig grad skal tilsvare reelt forbruk. I følge Norsk Vann (2011) bør omregningsfaktoren for stipulert årlig forbruk ligge mellom 1,1 – 1,3 kubikkmeter (m3)  per kvadratmeter (m2) bruksareal. I ny forskrift for Indre Østfold kommune ble det vedtatt en omregningsfaktor på 1,2 m3 per m2 bruksareal for 2020.

Forholdstallet (faktoren) vedtas samtidig med kommunens budsjett og finnes i avgiftsheftet.

Her finner du avgiftsheftet

Her ser du forskrift om vann- og avløpsgebyr for Indre Østfold kommune

Vannmålerprosjektet i Askim

Indre Østfold kommune har fordelt oppdraget med bytte av vannmålere til de tre rørleggerfirmaene vi har inngått avtale med.

De har startet opp med montering. Du som har inngått avtale med Indre Østfold kommune, vil bli kontaktet av rørlegger når de kommer til din gate. 

Installasjon av vannmålere skal være ferdig innen utgangen av 2021. Arbeidet med monteringen vil naturlig nok ta noe tid siden det er 1200 målere som skal monteres i første omgang.

Viktig: Alle husstander skal ha vannmåler innen utgangen av 2021. Har du ikke inngått avtale med kommunen, må du kontakte rørlegger og bestille installasjon.