Tolfshusveien, Tomter

Tolfshusveien, Tomter

Her skal det etableres nytt spillvanns- og overvannsnett i et område bestående av 30 eiendommer.

Hobøl vannverk skal legge vannledning i samme grøft og boliger med slamavskillere skal kobles til kommunalt avløp. Takvann dreneres på egen tomt. Det settes ut stikk for overvann, spillvann og vannledning for den enkelte boligen.

Noen av boligene kobles til avløpet via pumpestasjon, siden det ikke er mulig å oppnå selvfall på stikkledningen.

Det er fjell i området som medfører sprenging, det er gjennomført hus inspeksjoner og det er utarbeidet tilstandsrapporter før anleggsstart. Tilstandsrapporten er overlevert entreprenør for å ivareta husene under arbeidets gang.

Entreprenør er valgt, det var Fosby anlegg som ble valgt etter kriteriene og pris i anbudsforespørselen. På grunn av covid-19, har oppstarten blitt forsinket, og tiden er i mellomtiden benyttet til forberedende arbeider. Entreprenøren er nå i ferd med å etablere seg med en riggplass for materiell og brakker i området. Selve utførelsen starter opp rett etter sommerferien, det vil si i uke 31 i august.

Du kan ta direkte kontakt med Fosby anlegg for å få mer informasjon om fremdrift for din eiendom.

Framdriftsplan (PDF, 121 kB)

Kontaktinformasjon (PDF, 87 kB)

Hjemmesiden til entreprenør Fosby anlegg

Oversiktskart (PDF, 594 kB)

 

Informasjonsbrev: Etablering av nytt ledningsnett for vann og avløp i Tolfshusveien, datert 9. oktober 2020 (PDF, 120 kB)

Informasjonsbrosjyre: Plikt til å knytte bygning til offentlig ledning for vann og avløp (PDF, 238 kB)

Tillatelse til grunnundersøkelser (PDF, 172 kB)

Borpunkter (PDF, 193 kB)