Sanering i Bakkegata / Flaten / Prestenga / Trøgstadveien og deler av sentrum, Askim

Sanering i Bakkegata / Flaten / Prestenga / Trøgstadveien og deler av sentrum, Askim

Dette prosjektet er en videreføring av planen som startet med Vammaveien øst, deretter saneringen av sentrum som omfattet gågata.

Planen er delt i flere soner: Dette er sone 1 som omfatter Guderudgata - Kirkegata - Trøgstadveien til Bakkegata ved brannstasjonen og bygging av ny pumpestasjon.

Dette prosjektet er meget krevende, med blant annet geotekniske og trafikale utfordringer, dype grøfter og annet. Det vil imidlertid gi en meget stor reduksjon av fremmedvann som i dag går i AF-ledningene (felles avløpsledning) til renseanlegget.

Spillvann som i dag renner til Kolstad pumpestasjon skal også avskjæres i Bakkegata og pumpes gjennom sentrum til selvfall sør på Vammaveien.

Vannledningene i dette prosjektet skal sikre vannforsyning til hele Indre Østfold kommune. Det betyr at dette også er ledningene som sørger for reservevann for hele kommunen.

Prosjektering pågår med byggestart høsten / vinteren 2020. Byggetiden er beregnet til to år og forberedende arbeider pågår i blant annet Dr. Randers gate og i Prestenggata.