Ledningsanlegg Grav – Festningsveien, Trøgstad

Ledningsanlegg Grav – Festningsveien, Trøgstad

I forbindelse med graving av overføringsledningen for avløp fra Skjønhaug til Laslett, er det lagt ned ledningsnett for reservevann.

Det mangler 340 meter over Grav industriområde for å få koblet reservevannet sammen.

Vi er nå godt i gang med å legge nye vannledninger fra trykkøkningsstasjonen. Dette gjør vi for å sikre trygt og godt drikkevann i kommunen vår. Vi har nå lagt ca. 150 meter med rør.

Arbeidene vil strekke seg til august/september 2021 før vi er ferdige. Grøftetraséen er utfordrende: Det er stedvis utfordrende grunnforhold, slik at vi må kjøre bort masse og mellomlagre før vi fyller tilbake i grøften. Dette er for å opprettholde HMS-krav og ikke skade eksisterende bebyggelse. Det er også høyspentkabler i umiddelbar nærhet til vannledningsgrøften.

Når vi krysser veien som heter Grav industriområde, vil det bli etablert en midlertidig omkjøring på stedet. Vær varsomme ved passering her. Vi avslutter i krysset Festningsåsen-Festningsveien, og det vil til tider bli stor aktivitet her. Veien vil være fremkommelig hele tiden, men du må regne med noen korte stopp når maskiner og utstyr flyttes.