Kirkegata

Kirkegata

Arbeidet på strekningen startet onsdag 22. august og fortsetter ut året.

For kjørende i Kirkegata, vil dette bety:

  • lysregulering
  • at Dr. Randers gate stenger på strekingen Høvleriet-Kirkegata. Kjøring til Annekset/rådhuset er åpent.

Hva handler prosjektet om?

Entreprenøren arbeider per oktober 2021 med videre masseutskiftning på strekningen fra Dr. Randers gate til Prestenggata. Det vil deretter bli satt kantstein fra uke 42 lik som i Dr. Randers gate. Det vil også bygges fortau på strekningen langs grusbanen. Nå blir det en sammenhengende fortausstrekning på begge sider fra Klokkergata til Prestenggata.

Prosjektet omfatter også trekkerør for fremtidige fibertraséer, nytt gatelysanlegg og overvannshåndtering.

Asfaltering

Kirkegata fra Dr. Randers gate til Klokkergata vil bli prioritert så snart kantstein er satt. Vi vil da samtidig asfaltere Klokkergata. Asfaltering av resten av strekningen til Prestenggata med nytt fortau, vil være avhengig av været (tele, frost og lignende).

Løvstien/Solbergfosslinna

Det pågår og vil pågå arbeider på Solbergfosslinna bak Byggmakker. Her vil det spuntes og foregå omfattende arbeider ut 2021.

Solbergfosslinna er tilgjengelig i hele perioden, men det vil skiltes midlertidig trasé forbi anleggsområdet.

Dette har vi gjort vinteren 2020/2021

Solkroken

Vi har byttet ut en gammel vannledning fra 1913, dette var et av våre eldste vannrør. Det var i sin tid lagt for hånd, også grøfta var håndgravd. Røret var i overraskende i god stand, men har ligget stabilt i leirjord.

Husstander som var tilkoblet denne, er nå flyttet over på ny vannledning som er etablert i Solkroken.

Klokkergata

Vi har koblet om en rekke husstander til nye ledninger. Vi har også lagt ned trekkerør i traséen for dagens og fremtidig behov.

Rehabilitering av hovedutløp fra området

Her har vi renovert det eksisterende røret som ligger mellom Løvstien og Kirkegata ved Frelsesarméen. Dette røret ligger dypt og det ville ikke være mulig å nå det ved ordinær graving. Det ble dermed trukket inn en glassfiberstrømpe som dannet et nytt rør inne i det gamle røret.