Selvkost

Hva er selvkost?

De kostnadene kommunen har innenfor områdene vann, avløp, renovasjon og brannforebyggende tjenester, skal dekkes av de gebyrene abonnentene betaler. Dette er selvkostprinsippet.

Selvkost vil altså si at innbyggerne skal betale det det koster for kommunen å levere tjenesten. Verken mer eller mindre.

Indre Østfold kommune følger retningslinjene for hvordan selvkost skal beregnes.

Gebyret for vann og avløp er oppdelt med et fastabonnement og et forbruksabonnement. Fastabonnementet betales uavhengig av forbruk. For de abonnentene som ikke har installert vannmåler, vil man beregne forbruket ut i fra boligens størrelse (bruksareal).

Selvkostkalkyle

Innenfor de områdene der selvkost skal brukes som brukerbetaling, må Indre Østfold kommune - som alle andre kommuner - utarbeide en selvkostkalkyle.

Målet er at inntekter = utgifter, det vil si at inntektene fra gebyrene skal gi 100 % dekning av kostnadene.

Forskjellen mellom de faktiske kostnadene og de faktiske inntektene blir enten satt på fond, eller de må dekkes inn ved å hente penger fra fond eller ved å endre prisene kommende år. På denne måten vil en for høy pris/gebyrinntekt i forhold til kostnadene bli satt av på fond for bruk kommende år. Er prisen/inntektene for lave i forhold til faktiske kostnader, kan man bruke av fond for dekke opp for lite inntekter dette konkrete året.

Det vil ikke være mulig å sette den eksakte prisen fra år til år. Derfor er retningslinjene for selvkostberegninger, som er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, utformet slik at selvkost kan ses over en femårs periode. I særlige tilfeller over enda flere år.

Bruk og avsetning til selvkostfond gjør at gebyrinntektene er låst til tjenesten og ikke kan brukes til andre tjenester.

Selvkost ved kommunesammenslåing

Ved kommunesammenslåinger har Kommunal- og moderniseringsdepartementet anbefalt at kommunene i størst mulig grad forsøker å gå inn med selvkostfond som er rimelig like i størrelse, relativt sett per abonnent.

Da Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad skulle slå seg sammen, var det et mål om at kommunene skulle gå inn med så små fond som mulig, relativt sett per innbygger. Det gjorde at de kommunene som hadde tatt inn for mye de siste to-tre årene, valgte å redusere gebyrene. På denne måten fikk de innbyggerne som har vært med på å betale for mye tidligere, pengene tilbake.

For enkelte kommuner er det altså gitt en rabattert pris i 2018 og 2019, for at de skulle kunne tilpasse sine selvkostfond. Det vil si at gebyrinntektene har hatt en kostnadsdekning under 100 % disse årene.

Sammenligner man gebyrene for 2020 med 2019, vil man derfor sammenligne med et gebyr som var rabattert på grunn av bruk av selvkostfond. Dette gjør at det for noen kan oppleves som en stor prisøkning i forhold til året før.

Det er valgene i forkant av kommunesammenslåingen som er årsaken til denne økningen og ikke selve kommunesammenslåingen. Kommunestyret i Indre Østfold kommune har vedtatt at man skal ha ett gebyrområde i Indre Østfold kommune.

Investeringer finansieres ikke av selvkostfond

Vanligvis vil selvkostregnskapet vise at gebyrinntektene er litt forskjellige fra beregnet selvkost. Hvis kommunen har et positivt selvkostresultat (altså et overskudd), skal det tilbakeføres til brukerne av tjenesten innen fem år.  Dette gjøres ved hjelp av et selvkostfond.

Kommunen skal ikke bygge opp fond over lengre tid, men ha en planlagt prosess både for oppbygging og nedbygging av fondet. Dette fondet skal brukes til framtidige gebyrsatser.

Et overskudd eller underskudd skal tilbakeføres i løpet av fem år.

Selvkostfondet skal ikke brukes som finansiering av investeringer. Investeringene innenfor vann og avløp finansieres hovedsakelig med lån. Investeringsutgiftene føres mot selvkostkalkylen og gebyrene. Det gjøres gjennom avskrivningene og rentekostnadene i hele investeringenes levetid.