Oppfølging av Statsforvalterens avvik på AHSA (renseanlegget for Askim, Hobøl og Spydeberg) og ledningsnettet i Askim

Oppfølging av Statsforvalterens avvik på AHSA (renseanlegget for Askim, Hobøl og Spydeberg) og ledningsnettet i Askim

Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen) hadde inspeksjon ved AHSA avløpsrenseanlegg 26. november 2019 og på ledningsnettet i Askim kommune 16. januar 2020. 

Inspeksjonene avdekket flere avvik. Disse avvikene må lukkes og Indre Østfold kommune er i gang med å planlegge hvordan dette skal gjøres.

Renseanlegget for Askim, Hobøl og Spydeberg (AHSA)

Her overskrides utslippsgrensene for totalfosfor. Dette er på grunn av for stor mengde vann inn på anlegget, slik som regnvann, snøsmelting og vannlekkasjer (også kalt overløp).

Statsforvalteren fastslår at AHSA ikke har driftet og vedlikeholdt avløpsnettet på en tilfredsstillende måte og heller ikke har utført sin plikt til samordning med eierkommunene. Det må utarbeides handlingsplaner for ytre miljø og lages miljømål for internkontroll. Energistyringssystemet må også oppdateres.

Ledningssystemet i Askim

Her mangler det overordnet plan med handlingsplan for fornyelse av avløpsnettet, og plan for utfasing av driftsoverløp (for mye vann i systemet).

Det er mangler i vurderingen av miljørisiko ved avløpsanlegg og det må utarbeides en beredskapsplan for avløpsanleggene. De overordnede målene for avløpsanlegg skal oppdateres og avvikshåndteringen skal også utbedres.

I tiden framover

Administrasjonen har arbeidet med en tiltaksplan som er behandlet i samfunnsutvalget, formannskapet og kommunestyret. Den ble enstemmig vedtatt ved alle tre behandlingene.

Planen ble oversendt Statsforvalteren 25. september 2020. Arbeidet pågår og er i rute i forhold til plan. Det første tiltaket er avsluttet og det gis tilbakemelding til Statsforvalteren på dette i løpet av 2020. 

I januar 2021 starter arbeidet med et forprosjekt på AHSA opp hvor målet er å komme frem til en anbefalt løsning på hva som bør gjøres med hensyn til oppgradering av anlegget. Forprosjektet er planlagt ferdig i 3. kvartal i 2021.