Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Kommunedelplan for vann og avløp

Kommunestyret har vedtatt at Indre Østfold kommune skal utarbeide en kommunedelplan for vann og avløp.

Planen skal sørge for at Indre Østfold kommune har en samlet forståelse for utfordringer og muligheter knyttet til vann og avløp. Den skal også bidra til en enhetlig strategi for det videre arbeidet.

Kommunedelplanen med handlingsplan skal være et styringsverktøy for kommunen. 

Planprogram er utarbeidet og arbeidsgruppe har startet

Det er utarbeidet et planprogram som er lagt ut på høring. Fristen for innspill var 4. september 2020.

Planprogrammet beskriver planprosessen, behov for samarbeid med innbyggere, næringsliv og organisasjoner og prosesser for medvirkning. Planprogrammet angir også hvilke alternativer som skal vurderes og behovet for utredninger.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe i administrasjonen. Arbeidet med innsamling, gjennomgang og analyser av grunnlagsmateriale er allerede i gang. Det pågår også kartlegginger og utredninger som vil foregå samtidig med arbeidet med kommunedelplanen. 

I tiden framover

Arbeidet nevnt over vil bli samordnet med planprogrammet når det er vedtatt.

Kommunedelplanen skal utarbeides av et rådgivende konsulentfirma i samarbeid med ansatte innenfor vann og avløp. Det er nedsatt en referansegruppe med fem politikere: Ordfører, leder i samfunnsutvalget, leder i plan- og bygningsutvalget og to politikere fra opposisjonen.

Arbeidet pågår og planprogrammet skal opp til politisk behandling i desember. 

I følge fremdriftsplanen skal kommunedelplanen vedtas endelig våren 2022.