Klimasmart avløpsanlegg

Indre Østfold kommune har søkt Miljødirektoratet om tilskudd for å utrede klimavennlige løsninger ved oppgradering av AHSA (renseanlegget for Askim, Hobøl og Spydeberg).

Miljødirektoratet har støttet søknaden med kr. 150.000,-.

Prosjektet vil være en del av en større utbedring av AHSA, og skal ha fokus på å komme med tiltak som reduserer klimagassene.

I tiden framover

Indre Østfold kommune ønsker å finne klimasmarte løsninger i forbindelse med oppgradering av AHSA, blant annet for å møte krav til rensing. 

Prosjektet vil komme i tillegg til arbeidet med ny kommunedelplan for vann og avløp. I kommunedelplanen ses det på hvordan materialvalg og andre bygningsmessige endringer i renseanlegget kan gjøres mest mulig klimavennlig. 

Det er også ønske om å utrede andre tiltak i gjennomføringen av prosjektet. Dette omfatter blant annet effektive metoder for graving og flytting av masser, bruk av fossilfrie maskiner og utstyr og lignende.