Statsforvalterens avslag på søknad om tillatelse til drift av gjenvinningsanlegg på Holtskogen Næringspark

Statsforvalterens avslag på søknad om tillatelse til drift av gjenvinningsanlegg på Holtskogen Næringspark

Fortum Waste Solutions Norway AS søkte om etablering av et gjenvinningsanlegg der avfallsplast fra husholdninger og næring skal gjenvinnes til plastgranulat. Oppstart av anlegget var planlagt i årsskiftet 2022/2023. 

Bakgrunn

Fortum søkte om et årlig mottak av inntil 60 000 tonn utsortert plast for videre sortering, vasking og granulering. Virksomheten ville ha utslipp av vann fra vaskingen av plast, og Fortum søkte om at dette skulle slippes på kommunalt ledningsnett for spillvann. Spillvann er alt vann som slippes ut fra en bolig: toalett, dusj, oppvask og lignende.

Vannet fra vasking av plast skal gå til et eget renseanlegg før det slippes på Indre Østfolds kommunale ledningsnett. Deretter føres det videre til AHSA avløpsanlegg (renseanlegget for Askim, Hobøl og Spydeberg). Fortum planlegger å bruke et såkalt fordrøyningsbasseng som kan romme inntil syv dager med renset prosessvann (vann som brukes i rensingsprosessen). Vannet vil passere dette bassenget før det går videre til det kommunale nettet. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen) var på tilsyn ved AHSA avløpsanlegg den 26. november 2019 og ved Indre Østfold kommunes avløpsnett i gamle Askim kommune den 16. januar 2020. Her ble det avdekket flere alvorlige avvik. Under tilsynet kom det frem at avløpsnettet ikke har vært driftet og vedlikeholdt på en tilfredsstillende måte. Fremmedvann (for eksempel regnvann, snøsmelting og vann fra vannlekkasjer) har vært et problem siden tillatelsen til drift av avløpsanlegg og ledningsnett ble gitt i 2008. 

Det har vært flere møter mellom Fortum, Indre Østfold kommune og Statsforvalteren for å vurdere løsninger. Det er diskutert hvilke installasjoner Fortum kan utføre før de slipper avløp inn på kommunens anlegg, og hvilke tiltak kommunen kan gjøre for å legge til rette for påslipp.

Statsforvalteren legger vekt på at Indre Østfold kommune og AHSA avløpsanlegg har store utfordringer med stor innlekking av fremmedvann (for eksempel regnvann, snøsmelting og vann fra vannlekkasjer). Kommunen har lagt frem en tiltaksplan for arbeidet med forbedring av det kommunale nettet på møtet den 10. juni 2020. Statsforvalteren ser positivt på at Indre Østfold kommune vil prioritere tiltak på avløpsnettet for å minimere utslippene, men mener at det vil gå lang tid før tiltakene får effekt.

Renseanlegget AHSA mangler biologisk rensetrinn

Avløpsanlegget overskrider i dag utslippsgrensene for fosfor. Dette er på grunn av for stor mengde vann inn på anlegget, slik som regnvann, snøsmelting og vannlekkasjer (også kalt overløp).

Statsforvalteren mener at det er nødvendig med minimum et biologisk rensetrinn ved avløpsanlegget hvis det skal slippes inn vann fra renseprosessen hos Fortum.

Statsforvalteren mener også at AHSA avløpsanlegg og ledningsnettet som fører til renseanlegget, er sterkt underdimensjonert i forhold til mengden avløpsvann. I tillegg er det et stort etterslep av vedlikehold som heller ikke er i tråd med den beste tilgjengelige teknologien.

AHSA avløpsanlegg klarer i dag ikke minstekravet til rensing av fosfor, slik det er beskrevet i utslippstillatelsen. Selv om kommunen gjennomfører tiltak på ledningsnettet og ved Knapstad pumpestasjon, vil et påslipp fra Fortum føre til en uakseptabel forurensning av berørte bekker og vassdrag.

Naturmiljøet og sårbare bekker

Statsforvalteren mener at det er en risiko for forringelse av Fossbekken, Kirkebekken og Engerbekken, som er registrert som viktige bekkedrag. Mer avløpsvann på det kommunale nettet vil kunne føre til større overløpsutslipp, altså for mye vann i anlegget.

Vannforskriften overholdes ikke

Statsforvalteren mener at det vil være en vesentlig risiko for at Engerbekken, samt de øvrige bekkene tilknyttet pumpestasjonene, ikke vil oppnå miljømålene om god økologisk og kjemisk tilstand hvis ikke utslipp av urenset avløpsvann stoppes helt. Hvis det gis tillatelse til Fortums gjenvinningsanlegg med påslipp av prosessvann til kommunalt nett, er det stor risiko for at enda større mengder urenset avløpsvann vil slippes ut i bekkene. Statsforvalteren mener derfor at påslipp av prosessvann fra Fortum vil gjøre det vanskelig å nå målet om god økologisk og kjemisk tilstand etter kravene i vannforskriften. 

Samfunnsmessige hensyn - et samfunnsmessig tiltak

Reguleringsplanen for Holtskogen Næringspark ble vedtatt 19. mars 2012. Området der et er søkt om gjenvinningsanlegg er regulert til næring/industri. 

Norsk avfallspolitikk skal legge til rette for høy utnyttelse av ressursene i avfallet og trygg håndtering av farlig avfall. For å kunne gjennomføre denne avfallspolitikken, må det finnes anlegg som tilbyr ulike løsninger for mottak, sortering, gjenvinning og behandling av avfall. 

Fortums gjenvinningsanlegg for plast vil derfor være et stort og viktig bidrag til å øke gjenvinningsgraden av plast i samfunnet. Anlegget vil også bidra til at mindre plast kommer på avveie og dermed mindre spredning av mikroplast i miljøet. Gjenvinning av plast reduserer CO2-utslipp og er på denne måten en viktig faktor i reduksjonen av klimagassutslipp. Ved å gjenvinne plast sparer man også olje som inngår i produksjonen av plast. Statsforvalteren understreker at de ut i fra dette ser på selve gjenvinningsanlegget for avfallsplast som svært samfunnsnyttig. 

Statsforvalteren har vurdert gjenvinningsanleggets påvirkning og miljøbelastning på bekker og vassdrag, i tillegg til belastningen på det kommunale avløpsrenseanlegget og ledningsnettet. Den forurensningen anlegget vil ha på miljøet, er så stor at det ikke vil oppveie de samfunnsmessige fordelene ved å gi Fortum tillatelse til å etablere seg på dette stedet.

Man kan derfor ikke se at det er forsvarlig å gi en tillatelse til drift av gjenvinningsanlegget, og Statsforvalteren avslo derfor søknaden slik den foreligger.

I tiden framover

Fortum anket (klaget på) Statsforvalterens avslag i juli 2020. 

Statsforvalteren opprettholder sitt vedtak om å ikke gi Fortum utslippstillatelse med begrunnelse i avløpssituasjonen i kommunen. Fortum har løftet saken opp til Miljødirektoratet og er i dialog om saken.