Overvann

Overvann

Overvann er vann som renner på overflaten av tak, gårdsplasser, veier og andre tette flater ved nedbør eller is- og snøsmelting.

Kommunen ønsker generelt at overvann fra eiendommer føres til terreng eller på annen måte blir håndtert på egen eiendom. Hvis det ikke er mulig å ivareta overvannet på eiendommen, kan overvann føres til kommunal overvannsledning eller avløpsledning hvis kommunen har gitt tillatelse til dette. 

Overvannsveileder

Overvannsveileder for Indre Østfold kommune (vedtatt av Samfunnsutvalget 6. mai 2020) skal ligge til grunn for kommunens behandling av plan- og byggesaker, og skal gi innbyggere og utbyggere forutsigbarhet for krav til håndtering av overvann.  

I byggeperioden er det ikke tillatt med urenset overvann inn på kommunalt overvannsnett. 

Overvannsveileder for Indre Østfold kommune (PDF, 2 MB)

Klimatilpasningstiltak

Frakopling av taknedløp er et rimelig og effektivt tiltak. Har du fått pålegg fra kommunen om å separere stikkledning for avløp, skal du samtidig frakoble vann fra taknedløp. Dette kan du gjøre enkelt selv, eller få hjelp til av rørlegger. Du kan lede takvannet ut på bakken på egen tomt ved å montere utkast på nedløpet. Nedløpet tetter du med et lokk. Du bør se etter egnet sted å lede vannet til, og passe på at:

  • vannet ikke renner over gangveier fordi det kan gi glatte, isdekte flater om vinteren
  • vannet kommer langt nok ut fra husveggen, for å unngå at det renner inn i kjelleren
  • vannet ikke renner slik at dine naboer får problemer