Tilknytning til det kommunale vann- og avløpsnettet

Eiendommer i tettbygd strøk er stort sett alltid pålagt å være tilknyttet kommunens avløpsnett.

Priser per 2021

Abonnementsgebyr per boenhet er kr. 2 024,-.
Ny pris per m³ avløp er kr. 25,50. 
Tilknytningsavgiften er kr. 9 375.

I trykkavløpsområder, som for eksempel Lyseren i Spydeberg, betaler nye abonnenter et tilknytningsgebyr på kr. 156 250 (høy sats). De som har betalt anleggsbidrag, og vært med på å finansiere utbyggingen av vann- og avløpsnettet, betaler lavt tilknytningsgebyr.

Se fullstendig prisoversikt i avgiftsheftet 

Søk om tilknytning

Tilknytning til offentlig vann og avløp er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Sammen med søknaden skal det legges ved skjema for sanitærabonnement og skisse over tiltaket. 

Søknad om sanitærabonnement

Både privatpersoner og utførende entreprenør må  følge KS standard abonnementsvilkår for vann og avløp. 

Se KS standard abonnementsvilkår

Se tekniske bestemmelser

Søknad om utslipp og påslipp av oljeholdig avløpsvann

Vi gjør oppmerksom på at det kan være gunstig for flere eiendommer å gå sammen om å investere i et felles avløpsanlegg. Slike fellesløsninger vil bidra til å redusere både investerings- og driftskostnadene.

Skjemaet skal benyttes ved søknad om utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra 

  • bensinstasjoner
  • vaskehaller for kjøretøy
  • motorverksteder
  • bussterminaler
  • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
  • anlegg for understellsbehandling som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende

Til søknaden skal det legges ved kart over det aktuelle området, situasjonsplan og tegning av ønsket oljeutskiller og prøvetakingskum. Når anlegget er ferdigstilt skal det sendes inn ferdigmelding. Utføring og beregning skal være etter NS-EN858 1-2.

Gå til søknadsskjema om utslipp og påslipp av oljeholdig avløpsvann