Kostnader

Kostnader

Fordeling av kostnader ved utbedring av ledningsnett 

Arbeidene med å separere kommunale avløpsledninger blir i hovedsak dekket av kommunen. Utbedring av private stikkledninger dekkes i sin helhet av huseier/abonnenten. 

Hvis flere eiendommer har felles stikkledning, er det ofte inngått avtaler om vedlikehold. Hvis avtalen er tinglyst, kan du finne dette hos Statens Kartverk. Eierne har normalt solidarisk ansvar (flere er ansvarlige for samme gjeld) for vedlikehold av felles stikkledning. 

Til Statens kartverk

Selvkost

Vann- og avløpstjenestene skal drives etter selvkostprinsippet. Det betyr at inntekter og kostnader skal være like store. Inntektene kommer hovedsakelig fra gebyrene, mens kostnaden ved tjenesten er en sum av driftskostnader, administrasjonskostnader og kapitalkostnader (renter og avskrivninger).

En stor del av kostnadene er faste (uavhengige av forbruk), mens inntektene i stor grad avhenger av forbruket siden næringsdrivende og en økende andel husstander betaler etter hvor mye de bruker.

Fordi forbruket varierer mye fra år til år er det umulig å forutsi inntektene nøyaktig. Det er derfor innført fondsregulering. Det betyr at et eventuelt overskudd/underskudd på vann- og avløpstjenestene det enkelte år vil bli videreført til de kommende årene. I følge statlig regelverk kan dette utjevnes over en periode på fem år.

Kommunestyret vedtar om overskudd skal brukes til fornying av eksisterende vann- og avløpsanlegg, eller om det skal tilbakeføres til abonnentene slik at gebyrene blir lavere.