Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Pris og redusert betaling

Priser skolefritidsordning (SFO)
Skolefritidsordning Priser (arbeidsår) Priser (skoleår)
100 % plass pr. mnd. 3170 2563
80 % plass pr. mnd. 2536 2050
60% plass pr. mnd. 1902 1538
50% plass pr. mnd. 1585 1282
40% plass pr. mnd. 1268 1025
40% morgen pr. mnd. 1268 1025
Dagsplass 300 300
Betaling for mat, 100 % plass pr. mnd. 158 127
Betaling for mat, 80% plass pr. mnd. 126 102
Betaling for mat, 60 % plass pr. mnd. 95 76
Betaling for mat, 50% plass pr. mnd. 79 64
Betaling for mat, 40% plass pr. mnd. 63 51
Betaling for mat, 40% morgen plass pr. mnd. 63 51
Betaling for mat, dagsplass (obligatorisk) Inkludert i prisen Inkludert i prisen

Det er innført gratis SFO for brukere i 5.-7. trinn som har rett til et tilbud på særskilte vilkår. Søknad om plass rettes til skolens rektor.

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage og SFO i Indre Østfold kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Dette kalles søskenmoderasjon, og fra 1. august 2020 gjelder denne ordningen også på tvers av barnehage og SFO. Du skal altså få søskenmoderasjon uavhengig av om du har barn i både barnehage og SFO, i forskjellige barnehager og i barnehager med forskjellige eiere.  

Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent. Fra og med det tredje barnet er det 50 prosent reduksjon per barn.

Reduksjonen skal skje automatisk, så du trenger ikke å søke om dette. Hvis du ser på fakturaen at du ikke har fått reduksjon, tar du kontakt med SFO-leder og/eller barnehagestyrer. 

Det gis ikke søskenmoderasjon for mat. 

Har du lav inntekt?  

Da kan du ha rett på redusert foreldrebetaling. Fra og med 1. august 2020 er ordningen med redusert foreldrebetaling innført for SFO for elever på 1. og 2. trinn.

Hvis kostnadene for en SFO-plass er høyere enn seks prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ingen skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en SFO-plass. 

Har du barn i barnehagen i tillegg til SFO, kan du i tillegg ha rett til redusert foreldrebetaling for disse barna. Du kan også ha rett til 20 timers gratis oppholdstid for barn i barnehagen dersom de er 2, 3, 4 eller 5 år, eller har utsatt skolestart. 

Du må selv søke om redusert foreldrebetaling i SFO og eventuelt barnehage. Har du flere barn i SFO og/eller barnehage, kan du søke for alle barna i samme skjema. 

Nødvendig dokumentasjon 

For at søknaden din skal bli behandlet, må husholdningens brutto årsinntekt dokumenteres i søknaden. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. 

Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene. Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, også inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.  

Som hovedregel er det siste års skattemelding som skal legges ved som dokumentasjon. Hvis dagens inntekt skiller seg vesentlig fra den som er oppgitt i skattemeldingen, eller du ikke har mottatt skattemelding, kan du sende med for eksempel lønnsslipp for de siste tre månedene, vedtak fra NAV (overgangsstønad, dagpenger og lignende), introduksjonsstønad og lignende.  

Vedtaket om redusert foreldrebetaling er gyldig for ett SFO-/barnehageår om gangen, og gjelder fra måneden etter at søknad og all dokumentasjon er levert.  

Hvis barnet går i SFO i en annen kommune enn der det er folkeregistrert, må foresatte sende søknaden til den kommunen der barnet er folkeregistrert for å søke om reduksjon i foreldrebetalingen.  

Frist for å søke om redusert foreldrebetaling 

Det er i utgangspunktet ingen frist for å søke redusert foreldrebetaling, men hvis du ønsker at redusert pris skal komme med på første faktura fra oppstart av året i august, trenger vi søknaden din innen 15. mai. Nødvendig dokumentasjon må være vedlagt.  

Søk om redusert foreldrebetaling i SFO her

Les mer om ordningene for redusert foreldrebetaling på Utdanningsdirektoratets nettsider