Skolebehovsplan for Indre Østfold kommune

Det er utarbeidet skolebehovsplan for Indre Østfold kommune.

Skolebehovsplanen består av to deler:

  • Del 1, faktadel. Faktadelen tar for seg et situasjonsbilde av skolestrukturen, med elevtall, skolebygg og skolekretser.
  • Del 2, anbefalinger. I del 2 beskrives scenarier og alternative løsninger for investering og drift de kommende ti årene.

Del 2 av skolebehovsplanen har vært ute på høring fra 18. september til 30. oktober. Det har kommet inn over 150 høringsinnspill. Innspillene er gjennomgått og vurdert. Skolebehovsplanen er justert, og saken er nå sendt til politisk behandling. Høringsinnspill, med svar eller kommentarer, ligger under punktet Dokumenter på denne siden.

Rådmannen opprettholder anbefalingen fra høringsdokumentet, men ser behovet for å utvide Trømborg skole ytterligere, og muligens Skjønhaug skole, for å håndtere tilfang av nye elever fra henholdsvis Kirkefjerdingen og Havnås. Ringvoll skole foreslås opprettholdt, samorganisert med barnehagen. I budsjettet er det lagt til grunn at nedleggelser av skoler i øst gir 15,9 millioner kroner i årlige besparelser.

Kommunestyret vil ta stilling til skolebehovsplanen i forbindelse med budsjettbehandlingen 9. desember 2020.

Dokumenter

Skolebehovsplan, del 2, anbefalinger

Mulighetssstudie (PDF, 26 MB)

Høringsinnspill (PDF, 5 MB)

Skolebehovsplan, del 1, faktadel

Faktablad for hver skole

Informasjonsvideo om skolebehovsplanen del 2, presentert av rådmann Georg Smedhus