Vannovervåking

Vannovervåking

Drikkevann og kvalitetskrav

De fleste innbyggerne i Indre Østfold kommune får drikkevannet sitt fra kommunalt vannverk. Råvannet tas fra ulike kilder, som Lyseren, Sandstangen ved Øyeren, Mjær og Glomma. Kommunen har et årlig måleprogram som inkluderer kjemiske og bakteriologiske analyser. Vi fører vannverkskontroll gjennom å kontrollere at behandlet vann tilfredsstiller gjeldende forskrifter til vannforsyning og drikkevann.

Vannovervåkingsrapporter 

Vannområdene sørger for overvåking av vannkvalitet i utvalgte bekker og innsjøer. Her finner du rapporter og faktaark om tilstand og påvirkninger.  

Til Vannområdene

Andre rapporter

I tillegg undersøker kommunen lokale bekker og resipienter etter krav i utslippstillatelsen for kommunalt avløpsvann. Det tas årlige stikkprøver for analyse av tarmbakterier, næringssalter og turbiditet, for å grovt kunne vurdere bekkenes forurensingsgrad og eventuell påvirkninger av kommunalt avløpsvann eller små private renseanlegg. 
Kontakt enhet for Vann og avløp om disse rapportene.

Badevannskvalitet 

I Norge er det liten risiko for å bli syk av å bade utendørs. I Indre Østfold kommune har vi en rekke opparbeidede badeplasser, som kommunen kontrollerer.

Les om kontroll av badevannskvalitet her