Lokale verksteder

Hva er lokale verksteder?

  • En nærdemokratiordning for Indre Østfold kommune 
  • Åpne møteplasser – alle kan delta. Vi ønsker bred deltakelse fra innbyggere, lag og foreninger, frivillige og næringsliv.  

Lokale verksteder har som mål å:  

  • styrke et innbyggernært lokaldemokrati i tettstedene i kommunen 
  • fremme stedsutvikling 
  • utgå fra stedsaktuelle saker og ha et utviklingsfokus 
  • være en arena hvor lokalsamfunnet kan gi innspill til politiske prioriteringer 
  • preges av samarbeid og samskaping 

Det skal arrangeres tre runder med lokale verksteder hvert år. Det er store muligheter for å søke midler til ulike prosjekter som fremmer stedsutvikling – nesten to millioner kroner. Mer informasjon om søknadskriterier kommer i løpet av våren 2020. 

Ansvar

Ansvaret for de lokale verkstedene ligger til Samfunnsutvalget og to politikere fra utvalget er med på de lokale verkstedene. Lokale verksteder er en lyttepost for politikerne og en arena for innbyggerne å påvirke og skape utvikling i sitt lokalmiljø.  

Samskaping – å finne løsninger sammen

Med samskaping bringes kunnskap, ressurser og kompetanse sammen fra innbyggere, det offentlige, foreninger og bedrifter, og utvikler felles løsninger sammen med de involverte innbyggerne, i stedet for til dem. Det lokale verkstedet gir muligheter for å møtes i et likeverdig samarbeid hvor man sammen finner ut hva som er utfordringen og sammen designer og implementerer nye og bedre løsninger.