Lokale verksteder – Stedskompasset

I løpet av høsten 2020 gjennomførte vi andre runde med lokale verksteder. Dette er kommunens nærdemokratiske ordning, der du som er innbygger kan være med på å utvikle kommunen vår.

I denne runden ble det ikke arrangert åpne folkemøter på grunn av koronasituasjonen. I stedet ble det sendt ut invitasjoner til organisasjoner og foreninger som kunne representere de ulike tettstedene. Politikere fra samfunnsutvalget var også til stede på møtene.

Temaet for høstens lokale verksteder var Stedskompasset. Stedskompasset er et stedsutviklingsverktøy som hjelper oss å identifisere utviklingsmulighetene i lokalsamfunnet vårt, ut fra både fysiske og sosiale elementer. Indre Østfold kommune er en pilotkommune som skal teste dette verktøyet og utvikle det videre.

Hvordan vi gjennomførte møtene

Stedskompasset ble gjennomført på 13 tettsteder i kommunen. Møtene begynte med en introduksjon av verktøyet, før vi gikk rundt i nærområdet.

Her ser du en kort presentasjon av Stedkompasset (video, 1:18):

 

Etter gåturen satte deltakerne seg sammen og diskuterte stedets utfordringer og muligheter.

Her ser du en kort video fra en av samlingene (video, 0:34):

 

Målet med møtene

Målet med møtene var å få i gang lokale prosjekter som innbyggerne selv kan ta eierskap til. Lokale verksteder disponerer 1,6 millioner kroner i stedsutviklingsmidler som man kan søke på for å gjennomført prosjektene. 

Målet med møtet var også for politikerne og administrasjonen å få mer kunnskap om kommunens ulike tettsteder. Nedenfor kan du se gjennomsnittsscoren i Stedskompasset på de 13 tettstedene i kommunen, og hva deltakerne så som hovedutfordringer og mulige tiltak. Ta en titt og se om du kjenner deg igjen!

Hovedutfordringer og tiltak - Trømborg (PDF, 181 kB)

Hovedutfordringer og tiltak - Ringvoll (PDF, 239 kB)

Hovedutfordringer og tiltak - Mysen (PDF, 257 kB)

Hovedutfordringer og tiltak - Knapstad (PDF, 192 kB)

Hovedutfordringer og tiltak - Havnås (PDF, 166 kB)

Hovedutfordringer og tiltak - Eidsberg (PDF, 165 kB)

Hovedutfordringer og tiltak - Båstad (PDF, 183 kB)

Hovedutfordringer og tiltak - Askim (PDF, 230 kB)

Hovedutfordringer og tiltak - Tomter (PDF, 159 kB)

Hovedutfordringer og tiltak - Spydeberg (PDF, 183 kB)

Hovedutfordringer og tiltak - Slitu (PDF, 186 kB)

Hovedutfordringer og tiltak - Skjønhaug (PDF, 179 kB)

Hovedutfordringer og tiltak - Hærland (PDF, 163 kB)

Ønsker du å prøve ut Stedskompasset der du bor?

Her finner du Stedskompasset med veiledning (PDF, 2 MB)

Søknad om stedsutviklingsmidler

Midlene fordeles etter søknader fra lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret eller i Brønnøysundregisteret, og som fortrinnsvis har et organisasjonsnummer.

For at samfunnsutvalget skal kunne fordele midler, er det et krav at prosjektet det søkes midler til må ha et tydelig mål for prosjektet og at det skal fremme stedsutvikling. I hvilken grad prosjektet fremmer stedsutvikling skal påpekes i søknaden.

Det skal også foreligge et prosjektbudsjett for hvordan prosjektet skal finansieres. Prosjektet skal ha en klar og realistisk fremdriftsplan, det må være utnevnt en eller flere ansvarlige personer i prosjektet (blant annet organisasjonens styreleder) og prosjektet må ha mottatt nødvendige godkjenninger og/eller tillatelser.

Prosjekter som gjennomføres i samarbeid mellom to eller flere samfunnsaktører (lag, foreninger, næringsliv, offentlig virksomhet og uorganisert virksomhet) prioriteres.

Egeninnsats/dugnadsarbeid er en forutsetning for støtte. Egeninnsats og bidrag fra andre aktører med økonomiske midler skal fremkomme i søknaden. Egeninnsats/dugnadsarbeid vil ha innvirkning på behandlingen av søknaden.

Tiltak som det søkes om midler til, skal ta hensyn til krav til universell utforming og deltakelse fra innbyggere fra flere aldersgrupper. Det skal rapporteres på tildelte midler. 

Her finner du søknadsskjemaet

Søknadsfristen er 1. desember 2020.

Dette støttes ikke

  • prosjekter som er ferdigstilt før søknaden foreligger
  • bestillinger eller kostnader til innkjøp eller aktiviteter som er påløpt og datert før tildelingen skjer
  • utgifter til ordinær drift (for eksempel strøm, personalkostnader, renhold, husleie og liknende)
  • støtte til næringsvirksomhet eller lovpålagte offentlige oppgaver, sponsorater
  • støtte til religiøse formål eller parti- og interessepolitiske formål