Planforslag og planendring

Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til nye reguleringsplaner og endringer i eksisterende reguleringsplaner. Alle forslagene skal utarbeides av fagkyndige.

Hvis det er mye som er uklart før du starter arbeidet med en reguleringsplan, kan det være aktuelt å holde en planforhåndskonferanse før du ber om oppstartsmøtet. «Planforhåndskonferanse»

  1. Utarbeide planinitiativ og be om oppstartsmøte
  2. Utarbeide eventuelt planprogram
  3. Kunngjøre og varsle oppstart av planarbeidet
  4. Utarbeide planforslaget

Planforhåndskonferanse

Når du skal sette i gang et reguleringsplanarbeid, kan det være aktuelt å holde en planforhåndskonferanse før du ber om oppstartsmøtet.

Når kan du be om planforhåndskonferanse?
Forslagsstillere og fagkyndige kan be om planforhåndskonferanse hvis det er behov for

  • å avklare om et planinitiativ eller en prosjektidé kan behandles som en byggesak eller om det er behov for reguleringsarbeid.
  • en overordnet tilbakemelding på om området er egnet og på overordnet reguleringsrisiko.

Hvem kan be om planforhåndskonferanse?
Forslagsstillere og fagkyndige kan be om planforhåndskonferanse. Som regel er det den fagkyndige/konsulenten som utarbeider reguleringsforslaget og ber om oppstartsmøte, som også ber om planforhåndskonferansen.

Du kan også be om en planforhåndskonferanse om du er forslagsstiller. En forslagsstiller er et norsk eller utenlandsk firma, en offentlig virksomhet, organisasjon eller privatperson, som ønsker å gjennomføre prosjektet.

Hva koster det? 
Eventuell planforhåndskonferanse inngår i gebyret for oppstartsmøte.

For å få noe ut av planforhåndskonferansen, er det viktig at du setter deg godt inn i de reguleringene og føringene som gjelder for området du vil regulere.

Reguleringsplaner og kart over Indre Østfold

Når du har sendt inn forespørsel om planforhåndskonferanse, tar det opp til fire uker å få svar. Vi kontakter deg for å avtale tidspunkt for planforhåndskonferansen. Både forslagsstilleren og fagkyndig kan delta på planforhåndskonferansen.

Utarbeid planinitiativ og be om oppstartsmøte 
Når du skal starte arbeidet med en reguleringsplan, må du først utarbeide et planinitiativ og ha et oppstartsmøte med oss. I oppstartsmøtet går vi gjennom overordnede rammer og muligheter for området, og vi gir føringer for den videre prosessen.

Hvem kan be om oppstartsmøte?
Du må være fagkyndig med kunnskap om reguleringsplanarbeid for å bestille et oppstartsmøte.

Før du ber om oppstartsmøte
Ifølge forskrift om behandling av private detaljreguleringer skal private forslagsstillere sende inn et planinitiativ senest samtidig med forespørsel om oppstartsmøte. 

Du finner mal for planinitiativ her (DOCX, 62 kB)

Etter at du har bestilt oppstartsmøte 
Når du har sendt forespørsel om oppstartsmøte, tar det vanligvis åtte uker å få svar. Vi kontakter deg for å avtale tidspunkt for møtet. Både forslagsstilleren og fagkyndig kan delta.

Vi vil ta kontakt med deg hvis vi mener at planinitiativet ikke inneholder tilstrekkelig informasjon til at vi kan behandle saken din.