Vedtatt endring etter forenklet prosess: Reguleringsplan for fire eneboligtomter på Gurud, felt C

Frist for å klage: 15. mai 2021.

Enhet plan vedtok i delegert sak 330/21, datert 20. april 2021, endring av en del av plankartet for reguleringsplan for fire eneboligtomter på Gurud, felt C i tidligere Askim kommune (planID 012419780008). 

Hensikten med planendringen er å endre formål fra friområde til boligformål for et areal av gbnr 81/477 som er opparbeidet som adkomstvei/gårdsplass.

Ønsker du å klage?

En eventuell klage sender du innen 15. mai på e-post til: post@io.kommune.no eller per brev til Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad.

Dokumenter

Saksframlegg med vedtak (PDF, 390 kB)

Oversiktskart (PDF, 3 MB)

Plankart datert 13. april 2021 (PDF, 400 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 573 kB)

Plankart vedtatt 20. desember 1978 (PDF, 216 kB)

Reguleringsbestemmelser vedtatt 20. desember 1978 (PDF, 962 kB)