Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Varsel om oppstart av planarbeid - Sagtmoen, Slitu

Varsel om oppstart av planarbeid - Sagtmoen, Slitu

Frist for merknader: 16. desember 2020.

Vi varsler om oppstart av detaljregulering for eiendommen Sagtmoen, gbnr. 616/5 med flere på Slitu, Indre Østfold kommune. Dette er i medhold av plan- og bygningslovens § 12-8.

Planområdet er ca. 47,3 daa. Formålet med planen er å detaljregulere for etablering av næringsvirksomhet i tråd med intensjonene og bestemmelsene i kommuneplanen/ kommunedelplanen for Slitu-Morstong: Lager, industri og/eller handel med plasskrevende varer.

Forslagsstiller og grunneier er Ragnhild Saakvitne, mens Ark ama AS er konsulent for planarbeidet.

Har du merknader?

Har du merknader til planarbeidet, kan du sende dem per post til: Ark ama AS, Ordfører Voldens vei 9, 1850 Mysen eller på e-post til post@arkama.no.

Frist for merknader er satt til 16. desember 2020.

Dokumenter

Varsel om oppstart av planarbeid (PDF, 180 kB)

Planinitiativ Sagtmoen næringsområde (PDF, 967 kB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 297 kB)