Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Varsel om oppstart av planarbeid og utbyggingsavtale: Detaljregulering for Hon nordre, gbnr 60/2, 59/27, m.fl., Askim

Varsel om oppstart av planarbeid og utbyggingsavtale: Detaljregulering for Hon nordre, gbnr 60/2, 59/27, m.fl., Askim

Frist for innspill: 12. juni 2020

Vi kunngjør at det er satt i gang arbeider med detaljregulering i forbindelse med utvikling av nytt boligområde på Hon nordre i Askim. Dette kunngjør vi i henhold til plan- og bygningsloven §12-8.

Vi varsler samtidig om oppstart av forhandling om utbyggingsavtale mellom grunneier og Indre Østfold kommune. Dette er i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4.

Forslagsstiller er SOBBL AS. Plankonsulent er Østre Linje arkitektur og landskap AS.

I kommuneplanens arealdel er området i hovedsak satt av til fremtidig boligbebyggelse, B20 Hon. Den sørlige delen er disponert til nåværende boligbebyggelse og friområde i kommuneplanen.

Planområdet er ca. 82 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et nytt boligområde på Hon nordre med atkomst via Simenrudveien. Krysset Simenrudveien-Eidsbergveien vil dimensjoneres i henhold til Statens Vegvesen sine normer. For de øvrige interne veiene på det nye feltet, vil kommunens norm for veier legges til grunn. Det skal også vurderes en påkobling for gang/sykkel fra det nye feltet og over til Østliveien.

Viktige temaer i planarbeidet er blant annet utnyttelse av området, boligtypologier, terrengtilpasning, grønnstruktur, adkomstvei, parkering, gang-/sykkelvei, leke- og uteoppholdsareal og overvannshåndtering.

Konsekvensutredning

Det er vurdert at det ikke er krav til konsekvensutredning.

Dette er i henhold til plan- og bygningsloven og forskrift for konsekvensutredning fastsatt ved kongelig resolusjon 21.06.17 med hjemmel i lov 27.06.08.

Planarbeidet er i tråd med kommuneplanen og vil ikke få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

Dokumenter

  1. Planavgrensning (PDF, 275 kB)
  2. Planinitiativ (PDF, 3 MB)
  3. Referat fra oppstartsmøte (PDF, 647 kB)

Har du innspill?

Fristen for innspill er 12. juni 2020.

Innspill til reguleringsarbeidet

Innspill rettes til:

Østre Linje arkitektur og landskap,
v/ Vigdis Sandli-Ødegaard,
Stasjonsmester Frosts gate 14,
1830 Askim
E-post: vigdis@ostrelinje.no

Innspill til forhandling om utbyggingsavtale

Innspill rettes til:

Indre Østfold kommune,
Postboks 34,
1861 Trøgstad
e-post: post@io.kommune.no eller vigdis.hilmo@io.kommune.no