Varsel om oppstart av planarbeid: Henningsmoen Søndre

Frist for merknader: 26. mai 2021.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering for del av eiendommen Henningsmoen Søndre, gbnr. 615/3, og 150/37 på Slitu i Indre Østfold kommune.

Planområdet er markert med gult i kart i vedleggene og er omtrent 30 daa. Formålet er å detaljregulere for etablering av næringsvirksomhet i tråd med intensjonene og bestemmelsene i kommuneplan Trøgstad/kommunedelplan for Slitu-Morstong: industri, lager, kontor og annen tjenesteyting.

Forslagsstiller og grunneier er Ole Marius Grønlien, mens Ark Ama AS er konsulent for planarbeidet.

Ønsker du å komme med merknader?

Merknader til planarbeidet kan sendes per post til: Ark Ama AS, Ordfører Voldens vei 9, 1850 Mysen eller via e-post til: post@arkama.no

Dokumenter

Varsel om oppstart av planarbeid (PDF, 238 kB)

Varslingsannonse (PDF, 157 kB)

Oppstartsmøte (PDF, 287 kB)

Planinitiativ (PDF, 678 kB)