Lytt

Varsel om oppstart av planarbeid for Stasjonsenga på Knapstad

Varsel om oppstart av planarbeid for Stasjonsenga på Knapstad

Frist for innspill: 24. januar 2020

På vegne av Stasjonsenga Eiendom AS varsles det iht. pbl. §12-8 om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Stasjonsenga på Knapstad, ved Knapstad stasjon i Hobøl kommune. Planområdet utgjør en del av den eksisterende reguleringsplanen for Knapstad sentrum nordre del og omfatter i hovedsak feltene B7 og B8 i denne planen. Kartutsnittet under viser avgrensing av det aktuelle planområdet. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli foretatt mindre justeringer av grensen for planområdet. Berørte naboer og grunneiere varsles da direkte. 

I kommuneplanens arealdel for 2015-2026 er arealet avsatt til byggeområde for boliger.  
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse med høyere utnyttelsesgrad og byggehøyde enn i gjeldende plan, samt omregulering av regulert kjørevei til gang- og sykkelvei. 

Planens innhold er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning. Det varsles samtidig om at det igangsettes arbeider med utbyggingsavtale knyttet til planen.  
 
Flere opplysninger er å finne i planinitiativ og referat fra oppstartmøtet: 

Stasjonsenga Knapstad kart - Klikk for stort bilde  
 

 

 

 

 

 

 

 


Bemerkninger til dette varselet kan rettes til: 

Sweco Norge AS, v/ Ragnar Indrebø, Jernbaneveien 5-7, 1400 SKI 
Tlf: 905 07 170 og e-post: ragnar.indrebo@sweco.no 
Frist for bemerkninger: 24. januar 2020.