Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Stasjonsgata 22, gbnr 426/33, 426/365 – Spydeberg

Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Stasjonsgata 22, gbnr 426/33, 426/365 – Spydeberg

Frist for merknader og innspill: 2. juni 2021.

I henhold til plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8 kunngjøres det med dette at det er igangsatt arbeider med privat detaljregulering i forbindelse med utvikling av et nytt boligbygg på eiendommen 426/365, Spydeberg. Eksisterende bygning i Stasjonsgata 22 (426/33) er også en del av planområdet.

Forslagsstiller er Perfetto Eiendom. Plankonsulent er Østre Linje arkitektur og landskap.

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til sentrumsformål S_2, med gjennomføringssone – omforming og med hensynssone – bevaring av kulturmiljø på eiendommen mot Stasjonsgata. Gjeldende reguleringsplan regulerer området til kombinert formål bolig/forretning/kontor, og hvor eksisterende bebyggelse ut mot Stasjonsgata i tillegg er regulert med hensynssone – bevaring av bygninger.

Hensikten med planarbeidet er å regulere gbnr 426/33 til kombinert formål bolig/forretning/kontor med næringslokaler/publikumsrettede funksjoner i første etasje og leiligheter i øvrige etasjer. Gbnr 426/365 til boligformål – blokkbebyggelse.

Nytt bygg foreslås lagt langs veien Vollebekk, med maksimal høyde på 4 etasjer (inntrukket 4. etg) + underetasje, med tilhørende utearealer, lek, parkering og med atkomst fra Vollebekk. Planområdet er 1.8 daa.

Viktige tema i planarbeidet er hovedgrep og utnyttelse av området, stedsanalyse, utforming av bygget, lek/uteoppholdsarealer, atkomst og p-plasser.

Det er vurdert at det ikke er krav til konsekvensutredning i henhold til plan- og bygningsloven og forskrift for konsekvensutredning fastsatt ved kgl.res. 21.06.17 med hjemmel i lov 27.06.08.

Planarbeidet er i tråd med kommuneplanen og vil ikke få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

Innspill til reguleringsarbeidet kan rettes til:

Østre Linje arkitektur og landskap v/ Vigdis Sandli-Ødegaard
Stasjonsmester Frosts gate 14, 1830 Askim
Eventuelt e-post: vigdis@ostrelinje.no

Dokumenter: