Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for sanering av planoverganger ved Langnes, Askim

Frist for merknader og innspill: 9. juli 2021

Vi kunngjør at det er igangsatt arbeid med detaljregulering for sanering av planoverganger ved Langnes, i tidligere Askim kommune. Dette kunngjøres i henhold til plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8.

Planarbeidet utføres av Sweco Norge AS, på vegne av Bane NOR.

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å oppnå en sikker kryssing av jernbanen i området.

Planen vil legge opp til sanering av to planoverganger ved Bingen og Stubberud. Bane NOR har videre et ønske om å gjøre vurderinger rundt sanering av eksisterende overgangsbru til Langnesveien 267 og 269. Eksisterende overgangsbru på Langnesveien planlegges erstattet med ny bru, og denne vil utgjøre kobling mellom sør- og nordsiden av jernbanen i området. Det vil tilrettelegges for etablering av nye adkomst- og landbruksveier til eiendommene som blir berørt.

Arealformål i planen vil i hovedsak være samferdselsanlegg. Det vil også være nødvendig å regulere midlertidig bygge- og anleggsområder for å sikre arealer til anleggsgjennomføring.

Varslet planområde er på ca. 140 daa, og avgrensningen er vist med gul linje i kartutsnittet. Videre detaljering og utredning vil avgjøre planens arealbeslag innenfor angitte varslingsgrense.

Det er vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854). 

Har du kommentarer eller innspill?

Kommentarer eller innspill som kan ha innvirkning på planarbeidet kan sendes til:
Sweco Norge AS v/ Ingrid Lien, Statsminister Torps vei 1A, 1738 Sarpsborg eller på e-post til: ingrid.lien@sweco.no innen 9. juli 2021. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ingrid Lien på e-post eller tlf. 415 54 485.

Dokumenter

Planinitiativ (PDF, 2 MB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 266 kB)

KU-vurdering (vurdering av konsekvensutredning) (PDF, 169 kB)

Oversiktskart (PDF, 510 kB)

Kart over planområdet (PDF, 2 MB)