Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Riser bru

Frist for merknader og innspill: 27. august 2021.

Vi kunngjør at det er igangsatt arbeid med detaljregulering for Riser bru, gbnr 901/1, 902/1 og 864/1, i tidligere Hobøl kommune. 

Planarbeidet utføres av Indre Østfold kommune.

Hensikten med planen

Kryssing av Hobølelva på Ryggeveien skjer i dag på en eldre trebru. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for å kunne bygge ny bru i området nord for den eksisterende brua. Forslag til plangrense omfatter den kommunale delen av Ryggeveien, med sidearealer. 

Aktuelle reguleringsformål er offentlig vei og landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (LNFR). Planområdet inngår i vedtatt planprogram utarbeidet i forbindelse med forslag til detaljregulering for Riiser massedeponi.

Har du kommentarer eller innspill?

Kommentarer eller innspill som kan ha innvirkning på planarbeidet, sender du på e-post til: post@io.kommune.no eller per brev til: Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad, innen 27. august 2021. 

Dokumenter

Oversiktskart (PDF, 335 kB)

Forslag til plangrense (PDF, 461 kB)