Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for boligtomter ved Løkkekroken

Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for boligtomter ved Løkkekroken

Frist for innspill: 12. juni 2020

Vi varsler om oppstart av planarbeid med detaljreguleringsplan for boligtomter i Løkkekroken. Denne varslingen er i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

Planområdet omfatter deler av eiendommene gbnr 90/5, 91/1 og 92/16 m. fl. Planområdet grenser mot eksisterende boligbebyggelse langs Løkkekroken og mot skogen syd for planområdet.

Forslagsstiller for planarbeidet er grunneierne Frank Petter Søtorp, Runi Holthe Ekeli og Finn O. Sandberg. Norconsult AS er plankonsulent.

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for nye boligtomter med tilhørende anlegg som veier og grøntareal. Planområdet omfatter ca. 40 daa.

Formålet med detaljreguleringsplanen er i samsvar med overordnet plan. I kommuneplanens arealdel er arealene avsatt til LNF-område der spredt boligbygging er tillatt (S2).

Planarbeidet er vurdert til å ikke være konsekvensutredningspliktig.

Dokumenter

Planinitiativ for Løkkekroken boligområde (PDF, 2 MB)

Planavgrensning (PDF, 339 kB)

Revidert referat fra oppstartsmøtet (PDF, 411 kB)

Har du merknader eller spørsmål?

Merknader og spørsmål til oppstart av planarbeidet sendes til Norconsult AS, Trøgstadveien 4B, 1830 Askim eller via e-post til marius.l.sandli-odegaard@norconsult.com innen 12. juni 2020.