Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Offentlig ettersyn: Områdereguleringsplan for Monaryggen øst

Offentlig ettersyn: Områdereguleringsplan for Monaryggen øst

Frist for uttalelse: 19. november 2020.

Plan- og bygningsutvalget har vedtatt å legge ut forslag til områdereguleringsplan for Monaryggen øst på offentlig ettersyn. Dette ble vedtatt i sak 069/20 den 23. september 2020, planID er 012520180004.

Hensikten med reguleringsplanen er å fastsette retningslinjer for uttak av masser, og å fastsette bestemmelser om utforming av endelig terreng og revegetering etter avsluttet drift.

Ønsker du å si noe om forslaget?

Fristen for å sende inn uttalelser til reguleringsforslaget er 19. november 2020.

Eventuelle uttalelser sender du på e-post til post@io.kommune.no eller i brev til Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad.

Dokumenter

Vedtak og saksframlegg (PDF, 792 kB)

Saksframlegg - fastsetting av planprogram (PDF, 872 kB)

Planprogram (PDF, 4 MB)

Plankart (PDF, 3 MB)

Planbestemmelser (PDF, 150 kB)

Planbeskrivelse med konsekvensutredning (PDF, 11 MB)

Vedlegg 1: Uttalelser til varsel om oppstart og planprogram (PDF, 6 MB)

Vedlegg 2: Innspill ved varsel om oppstart og ettersyn av planprogram - sammendrag og kommentarer (PDF, 2 MB)

Vedlegg 3: Vei- og trafikkvurderinger (PDF, 2 MB)

Vedlegg 4: Bilder i 3D-modell (PDF, 5 MB)

Vedlegg 5: Rapport fra arkeologisk registrering (PDF, 3 MB)

Vedlegg 6: Støyutredning Monaryggen masseuttak (PDF, 11 MB)

Vedlegg 7: Konsekvensutredning grunnvann Monaryggen (PDF, 4 MB)

Vedlegg 8: Risiko- og sårbarhetsananlyse (ROS-analyse) (PDF, 967 kB)