Lytt

Viktig informasjon om korona/covid-19:

Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering og utbyggingsavtale for nordre del av Hovsveien, Askim sentrum

Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering og utbyggingsavtale for nordre del av Hovsveien, Askim sentrum

Frist for innspill til begge sakene: 22. januar 2021.

Om detaljreguleringen

Plan- og bygningsutvalget i Indre Østfold kommune behandlet sak 080/20 i møte 21. oktober 2020. Følgende vedtak ble fattet med 7 mot 4 stemmer:

Forslag til detaljregulering for nordre del av Hovsveien gbnr 80-52 m.fl., bestående av plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, datert 25.09.2020, med tilhørende utredninger og dokumentasjon, legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens §12-10.

Før planen legges ut på offentlig ettersyn skal følgende justeringer utføres:
Planforslagets rekkefølgebestemmelser, §8, justeres med sikte på å ivareta både etappevis og samlet utbygging av de to kvartalene i planområdet.

Det gjøres mindre justeringer i plankartet for å bedre lesbarheten av dette og for å få et komplett tittelfelt.

Om utbyggingsavtalen

Plan- og bygningsutvalget i Indre Østfold kommune fattet også følgende vedtak i sak 081/20 vedrørende utbyggingsavtale:

Forslag til utbyggingsavtale for utbyggingsområdet i nordre del av Hovsveien, legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 17-4.

Har du innspill?

På grunn av fridager i julen, er fristen for høringsinnspill satt til 22. januar 2021.
 
Eventuelle innspill sender du skriftlig til: Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad eller på e-post til: post@io.kommune.no.

Dokumenter

Oversiktskart (PDF, 471 kB)

Saksfremlegg med vedtak - detaljregulering (PDF, 179 kB)

Saksfremlegg med vedtak - utbyggingsavtale (PDF, 219 kB)

Plankart (PDF, 825 kB)

Bestemmelser (PDF, 209 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 6 MB)

Utbyggingsavtale - høring (PDF, 3 MB)

Oversiktskart - utbyggingsavtale (PDF, 4 MB)

ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) (PDF, 232 kB)

Trafikkanalyse (PDF, 3 MB)

Støyvurdering - 18. desember 2018 (PDF, 2 MB)

Støyvurdering - 10. mars 2020 (PDF, 399 kB)

Rapport grunnundersøkelse (PDF, 3 MB)

Datarapport grunnundersøkelser (PDF, 4 MB)

Vurdering av områdestabilitet (PDF, 833 kB)

Kabelpåvisning (PDF, 5 MB)

Vurdering forurenset grunn (PDF, 758 kB)

Miljøsaneringsbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Miljøsaneringsbeskrivelse - tillegg (PDF, 281 kB)

Innkomne merknader ved første gangs varsling (PDF, 313 kB)

Oppsummering og kommentarer til merknader etter første gangs varsling (PDF, 152 kB)

Innkomne merknader ved andre gangs varsling (PDF, 11 MB)

Oppsummering og kommentarer til merknader etter andre gangs varsling (PDF, 239 kB)

Overvannsnotat (PDF, 3 MB)

Veitegninger (PDF, 2 MB)

Stedsanalyse (PDF, 947 kB)

Sykkelstrategi for detaljregulering (PDF, 2 MB)

Illustrasjoner (PDF, 2 MB)

Takplan (PDF, 3 MB)

Utomhusplan (PDF, 3 MB)

Sol- og skyggeanalyser (PDF, 2 MB)

Snitt med skygge (PDF, 2 MB)

Takfordeling (PDF, 348 kB)

Snitt (PDF, 4 MB)

Axonometri med høyder (PDF, 109 kB)

Referat fra oppstartsmøte og planinitiativ (PDF, 7 MB)