Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Visteråsen, Hærland 

Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Visteråsen, Hærland 

Frist for innspill: 11. januar 2021.

Plan- og bygningsutvalget i Indre Østfold kommune behandlet sak 082/20 i møte 21. oktober 2020. Følgende vedtak ble enstemmig fattet:

Forslag til detaljregulering for Visteråsen, Hærland, deler av gbnr 285/12, gbnr 286/3, m.fl. med tilhørende plankart datert 08.09.20, reguleringsbestemmelser datert 08.09.20 og planbeskrivelse datert 07.09.20 legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10.

Har du innspill?

På grunn av fridager i julen, er fristen for høringsinnspill satt til 11. januar 2021.

Eventuelle innspill sender du skriftlig til: Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad eller på e-post til: post@io.kommune.no

Dokumenter

Oversiktskart (PDF, 884 kB)

Detaljregulering - saksfremlegg med vedtak (PDF, 309 kB)

Plankart (PDF, 4 MB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 659 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

Innkomne merknader og kommentarer (PDF, 2 MB)

Illustrasjonsplan (PDF, 6 MB)

Utredning vann og avløp, inkludert overvann (PDF, 6 MB)

Oversiktstegning eksisterende og nytt VA-anlegg (vann og avløp) (PDF, 2 MB)

Oversiktstegning overvannshåndtering (PDF, 2 MB)

Overvannsberegninger (PDF, 3 MB)

ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) (PDF, 900 kB)

Vurdering av samferdselsstøy (PDF, 994 kB)

Områdestabilitet (PDF, 5 MB)

Naturmangfold (PDF, 5 MB)

Solstudie 21. mars (PDF, 1001 kB)

Solstudie 23. juni (PDF, 2 MB)

Solstudie 21. november (PDF, 920 kB)

Snitt 1-3 (PDF, 4 MB)

Snitt 4-6 (PDF, 4 MB)

3D-visualiseringer (PDF, 2 MB)