Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Melding om vedtak: Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for Næringsrud, Slitu

Melding om vedtak: Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for Næringsrud, Slitu

Frist for å klage: 10. desember 2020.

Kommunestyret i Indre Østfold kommune behandlet sak 137/20 i møte 4. november 2020 og følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyrets vedtak med 39 mot 4 stemmer:

  1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for Næringsrud – Slitu, PlanID 012520190008, med plankart, sist revidert 17.09.20, bestemmelser og planbeskrivelse sist revidert 06.10.20.
  2. Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28, jf. Plan- og bygningslovens § 1-9. Vedtaket kan påklages til kommunen, jf. Plan- og bygningslovens § 1-9 og Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

Ønsker du å klage?

En eventuell klage sender du skriftlig til: Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad eller på e-post: post@io.kommune.no

Skriv hvilket vedtak du klager på, den eller de endringene du ønsker og begrunnelsen for klagen.

Hvis du klager så sent at det er uklart for kommunen om du har klaget i rett tid, ber vi deg oppgi tidspunktet for når du sendte inn klagen.

Dokumenter

Geoteknisk rapport (PDF, 7 MB)

Kartlegging av biologisk mangfold (PDF, 106 kB)

Trafikkanalyse (PDF, 2 MB)

Terrengsnitt (PDF, 4 MB)

Overvannsplan (PDF, 4 MB)

VA-kart (vann og avløp) (PDF, 841 kB)

ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) (PDF, 827 kB)

Illustrasjon (PDF, 2 MB)

Kontrollnotat (PDF, 327 kB)

Liste over endringer i planbeskrivelsen etter høring (PDF, 189 kB)

Sammenstilling av merknader - offentlig ettersyn/høring (PDF, 684 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

Planbestemmelser (PDF, 652 kB)

Endelig plankart (PDF, 174 kB)

Oversiktskart (PDF, 867 kB)

Detaljregulering - saksfremlegg med vedtak (PDF, 288 kB)