Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering av Nortura, Hærland

Frist for kommentarer: 1. november 2021

Plan- og bygningsutvalget i Indre Østfold kommune har i sak 073/21, dat. 01.09.2021, vedtatt å legge forslag til detaljregulering av Nortura, Hærland, ut til høring og offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å oppdatere gjeldende reguleringsplan i henhold til dagens situasjon og gitte dispensasjoner. I tillegg legger planforslaget til rette for en økning av parkeringskapasiteten i tråd med Norturas forventede fremtidige behov, med 160 nye p-plasser i søndre del av planområdet.

Ønsker du å komme med innspill?

Frist for å sende inn uttalelser til reguleringsforslaget er 1. november 2021.

Eventuelle kommentarer sendes på e-post til post@io.kommune.no , eller i brev til Indre Østfold kommune, Postboks 34, 1861 Trøgstad

Dokumenter

1. Saksframlegg med planutvalgets vedtak (PDF, 161 kB)

2. Oversiktskart (PDF, 713 kB)

3. Innsendelse av planforslag til 1. gangsbehandling (PDF, 395 kB)

4. Reguleringskart (PDF, 2 MB)

5. Reguleringsbestemmelser (PDF, 1024 kB)

6. Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

Vedlegg 1. Landskapsplan og landskapssnitt_Sweco (PDF, 5 MB)

Vedlegg 2. Tegninger kryssløsning_C001 og E001 (PDF, 649 kB)

Vedlegg 3. Dialog med SVRØ om utforming av nordre avkjørsel (PDF, 726 kB)

Vedlegg 4. Supplerende notat ROS (PDF, 2 MB)

Vedlegg 5. Overvannsnotat, 30.09.2019 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 6 Vedlegg til overvannsnotat (PDF, 10 MB)

Vedlegg 7. Trafikknotat, revidert 29.01.2018 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 8. Geoteknisk_Prosjekteringsnotat_Sloraveien 60_Med Vedlegg (PDF, 4 MB)

Vedlegg 9. Terrengoppbygning ved utvidelse av parkeringsplass_VSO (PDF, 2 MB)

Vedlegg 10. Varslingsmateriale_oppstart av planarbeid, samlefil (PDF, 671 kB)

Vedlegg 11. Innspill ved oppstart av planarbeid, samlefil (PDF, 2 MB)