Høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Stikla masseuttak

Frist for merknader og innspill: 27. mars 2021.

Vi kunngjør med dette at forslag til detaljreguleringsplan for Stikla masseuttak (planID 012220180003) legges ut på høring og offentlig ettersyn. Dette er i henhold til plan- og bygningsloven §12-10.

Forslagsstiller er Stikla Pukkverk og Entreprenør AS, plankonsulent er Rambøll Norge AS.

Bakgrunn

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til råstoffutvinning og LNF-formål. Gjeldende reguleringsplan regulerer området til steinbrudd og masseuttak, skjermingsbelte, landbruksformål og veiareal.

Hensikten med planarbeidet er å utvide det eksisterende masseuttaket på Stikla.

Planområdet ligger nordøst for Båstad, langs Stiklaveien. Øst for planområdet ligger Stiklatjern og nordvest for tjernet ligger det fritidsboliger. Planområdet dekker et areal på ca. 155 daa.

Det er gjennomført konsekvensutredning av planforslaget i henhold til planprogrammet og forskrift for konsekvensutredning fastsatt ved kgl.res. 21.06.17 med hjemmel i lov 27.06.08.

Planarbeidet er i all hovedsak tråd med kommuneplanens arealdel.

Har du merknader eller innspill?

Eventuelle merknader eller innspill til reguleringsarbeidet kan sendes til: Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad eller på e-post til: post@io.kommune.no.

Frist for merknader og innspill er satt til 27. mars 2021.

Dokumenter

Planprogram (PDF, 3 MB)

Vedtak - fastsetting av planprogram (PDF, 735 kB)

Planbeskrivelse med konsekvensutredning (PDF, 5 MB)

Planbestemmelser (PDF, 188 kB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Oversiktskart (PDF, 289 kB)

Vedtak offentlig ettersyn (PDF, 255 kB)

Vedlegg 1 - mottatte innspill (PDF, 2 MB)

Vedlegg 2 - innspill om varsel av oppstart (PDF, 255 kB)

Vedlegg 3 - bilder fra 3D-modell (PDF, 4 MB)

Vedlegg 4 - notat støyutredning (PDF, 4 MB)

Vedlegg 5 - støvrapport (PDF, 608 kB)

Vedlegg 6 - ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) (PDF, 812 kB)