Høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei Knapstad-Løvestad

Frist for merknader og innspill: 6. mai 2021.

Indre Østfold kommune kunngjør med dette at detaljregulering for gang- og sykkelvei Knapstad-Løvestad (Plan ID 012320170007) legges ut på høring og offentlig ettersyn. Det henvises til vedtak i Plan- og bygningsutvalget 10. mars 2021 i sak 026/21. Dette er i henhold til plan- og bygningsloven §12-10.

Bakgrunn

Gang- og sykkelveien går fra boligområdet ved Nordmyrstubben i Spydeberg, passerer Løvestad og Myrer Skog industriområdet på Løvestadsiden, forbi Moelventomta, går over dyrkamark hos Kjeserud og ender opp ved Mørk Maskin i Knapstad i Hobøl. Hensikten med tiltaket er å etablere en sikker forbindelse for gående og syklende langs fv. 211 og fv. 128.

Den delen av gang- og sykkelveien som ligger i Spydeberg er avmerket i arealdelen til Kommuneplan for 2016-2028 i tidligere Spydeberg kommune. En strekning langs fv. 128 er allerede regulert til gang- og sykkelvei og tas inn i den nye planen. Strekningen i Knapstad langs fv. 211 er allerede regulert til samferdselstiltak.

Har du merknader, eller innspill?

Eventuelle merknader, eller innspill, til reguleringsarbeidet kan sendes til: Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad eller på e-post til: post@io.kommune.no.

Frist for merknader og innspill er satt til 6. mai 2021.

Dokumenter

Vedtak i Plan- og bygningsutvalget

Planbeskrivelse:

Plankart: 

Planbestemmelsene:

Områdestabilitet og grunnundersøkelser:

ROS-analyse:

Vurdering etter naturmangfoldloven. 

Vurdering av overvannshåndtering:

Oppstart og innspill:

Veimodeller og tekniske tegninger: