Høring og offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi 2021-2032

Frist for merknader: 14. mai 2021.

«Sammen om framtida» - Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi 2021-2032 legges ut på høring og offentlig ettersyn i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 11-14.

Vi viser til vedtak i kommunestyret 23. mars 2021 i sak 040/21

Bakgrunn

Kommuneplanen viser hvordan vi ønsker at kommunen skal utvikle seg de neste tolv årene og er kommunestyrets øverste politiske styringsdokument.

Den består av to deler: en samfunnsdel med arealstrategi og mål, og en arealdel som viser framtidig arealbruk. Det er samfunnsdelen som nå sendes på høring. Arbeidet med arealdelen, som vil bli utarbeidet i samsvar med mål og strategier i samfunnsdelen, starter opp høsten 2021. Da åpner vi for innsending av arealinnspill.

Fem satsingsområder

I planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel, vedtok kommunestyret fem satsingsområder som vi skal jobbe med fram mot 2032:

 • Levekår
 • Klima og natur
 • Økonomi
 • Næringsutvikling og verdiskaping
 • Samskaping 

Disse fem satsingsområdene, FNs 17 bærekraftsmål og Barnekonvensjonen er grunnlag for arbeidet med «Sammen om framtida».

For å lage en god plan inviterte kommunen til bred medvirkning. Innbyggere, næringsliv, politikere, råd og utvalg, kommuneansatte og frivilligheten har gitt innspill. Dette skjedde ved deltakelse i lokale verksteder, næringslivsfrokost, politiske og administrative verksteder og gjennom et spørreskjema på kommunens hjemmeside. 

Har du merknader? 

Samfunnsdelen ligger ute på høring fram til 14. mai 2021. Eventuelle merknader til forslag til kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi kan sendes innen fristen på følgende måter:

Dokumenter

Sammen om framtida - Samfunnsdelen med arealstrategi 2021-2032

Sammen om framtida - Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi 2021- 2032 Indre Østfold kommune (PDF, 18 MB)

Vedtak i kommunestyret

Vedtak i sak 040/21 - Forslag til kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi på høring og offentlig ettersyn (PDF, 490 kB)

Oppstartsdokumentet 

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032

Alternative forslag

Andre forslag som kom frem i kommunestyrebehandlingen, men som ikke ble vedtatt:

Forslag fra Høyre (PDF, 88 kB)

Forslag fra SV

Forslag fra Svein Syversen, SV

Forslag fra MDG og Venstre (PDF, 107 kB)

Medvirkning

Innbyggere, lag, foreninger og næringsliv

Du finner alle meldingene under her

 • Innbyggermedvirkning til kommuneplanens samfunnsdel – oppsummering av innspill
 • Askim
 • Knapstad
 • Mysen
 • Spydeberg
 • Trøgstad
 • Digitalt
 • Næringslivsfrokost
 • Landbruket

Kommunestyret, råd og utvalg

Du finner alle meldingene under her

 • Eldrerådet
 • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Ungdommens kommunestyre
 • Utvalg for inkludering og integrering
 • Samfunnsutvalget
 • Arealstrategi Plan- og bygningsutvalget
 • Arealstrategi Samfunnsutvalget
 • Kommunestyret
 • Forankringsmelding Samfunnsutvalget

Regionalt

Regionalt planforum

Politiske saker og vedtak

Politiske saker og vedtak knyttet til samfunnsdelen finner du her