Lytt

Forhåndskunngjøring detaljregulering og byggesak for gbnr 92/81, Romskollen felt B7 og B8

Forhåndskunngjøring detaljregulering og byggesak for gbnr 92/81, Romskollen felt B7 og B8

Frist for innspill: 31. januar 2020

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8, varsles oppstart av privat planarbeid med detaljregulering for gbnr. 92/81, Romskollen felt B7 og B8. Planområdet er på ca. 13,9 daa. 

Forslagsstiller og grunneier er Romskollen bolig AS, mens Arkama AS er konsulent for planleggingen.

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for småhusbebyggelse i form av eneboliger og/eller tomanns-/flermannsboliger innenfor planområdet. Det tas sikte på å kjøre parallell behandling av reguleringsplan og byggesak iht. Plan- og bygningslovens § 12-15. Dette betyr at prosjektering av nybygg vil skje samtidig med utarbeidelse av plan, og at illustrasjoner av byggene vil bli sendt ut på høring samtidig med plansaken.

Tilhørende dokumenter:

Planen er vurdert i forhold til forskrift for konsekvensutredning og det er konkludert med at planen ikke omfattes av et slikt krav. Konsekvensene av tiltaket er utredet i områdereguleringsplanen, og foreslåtte endringer er ikke av en art som fremkommer av vedlegg I (punkt 25). Tiltaket er ikke berørt av § 8, og er vurdert ift. forskriftens kapitel 3, §10. Derved kreves ikke ytterligere konsekvensutredning - jfr. forskriftens § 6 b). Tiltaket antas ikke å ha vesentlig innvirkning på miljø og samfunn.

For nærmere informasjon kontakt Arkama AS på tlf. 906 02 589.

Merknader til planarbeidet kan sendes per post til: Arkama AS, Ordfører Voldens vei 9, 1850 Mysen eller elektronisk på: post@arkama.no innen 31. januar 2020.