Detaljregulering for boligområde i Tømmeråsen, gbnr 46/51 i Askim

Frist for kommentarer: 29. august 2021.

Plan- og bygningsutvalget har den 14. juni 2021 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for boligområde i Tømmeråsen ut til høring og offentlig ettersyn (etter plan- og bygningsloven § 12-10, sak 064/21, planID 301420200003).

Planforslaget legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse og fellesarealer, og gang- og sykkelveien fra Sekkelsten til Korsegården.

Ønsker du å kommer med uttalelser/kommentarer?

Uttalelser til reguleringsforslaget sender du på e-post til: post@io.kommune.no eller til Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad innen 29. august 2021. 

Dokumenter

Vedtak om offentlig ettersyn (PDF, 211 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 478 kB)

Plankart (PDF, 14 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

Oversiktskart (PDF, 532 kB)

Redegjørelse for vann og avløp (PDF, 2 MB)

Premissnotat for overvannshåndtering (PDF, 3 MB)

ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) (PDF, 903 kB)

Illustrasjonsplan (PDF, 3 MB)

Innkomne merknader (PDF, 3 MB)

Merknader og kommentarer (PDF, 671 kB)

Støyutredning (PDF, 5 MB)

Geoteknisk rapport (PDF, 11 MB)

Solstudie (PDF, 984 kB)

Terrengsnitt (PDF, 642 kB)

3D-visualisering (PDF, 835 kB)

Trafikkanalyse (PDF, 2 MB)

Detaljreguleringsplan (PDF, 6 MB)

Spillvann og vanntilkobling (PDF, 5 MB)