Detaljregulering av Romskollen felt B7 og B8, gbnr. 92/81 i Askim

Frist for kommentarer: 8. august 2021.

Plan- og bygningsutvalget har i sak 053/21, datert 26. mai 2021, vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering ut til høring og offentlig ettersyn for eiendommen gbnr. 92/81 på Romskollen i Askim (etter plan- og bygningsloven § 12-10).

Planforslaget legger til rette for tett småhusbebyggelse og fellesarealer.

Ønsker du å komme med uttalelser/kommentarer?

Uttalelser til reguleringsplanforslaget sender du på e-post til: post@io.kommune.no eller til Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad innen 8. august 2021.

Dokumenter

Saksframlegg (PDF, 224 kB)

Oversiktskart (PDF, 406 kB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 198 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Uttalelser til varsel om oppstart (PDF, 2 MB)

Vedlegg 1 - forslagsstillers oppsummering og kommentarer til merknader (PDF, 134 kB)

Vedlegg 2 - ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) (PDF, 247 kB)

Vedlegg 3 - illustrasjonsplan (PDF, 885 kB)

Vedlegg 4 - støyutredning for reguleringsplan (PDF, 4 MB)

Vedlegg 5 - støysonekart 4 m (PDF, 721 kB)

Vedlegg 6 - støysonekart 1,5 m (PDF, 725 kB)

Vedlegg 7 - solstudie (PDF, 3 MB)

Vedlegg 8 - 3D-visualiseringer (PDF, 873 kB)

Vedlegg 9 - terrengsnitt (PDF, 2 MB)

Vedlegg 10 - premissnotat overvannshåndtering (PDF, 2 MB)

Vedlegg 11.1 - veiplan (PDF, 468 kB)

Vedlegg 11.2 - plan og profil (PDF, 489 kB)

Vedlegg 11.3 - tverrprofiler (PDF, 230 kB)

Vedlegg 11.4 - tverrprofiler (PDF, 229 kB)

Vedlegg 11.5 - normalprofil (PDF, 191 kB)

Vedlegg 11.6 - veioppbygging (PDF, 117 kB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 893 kB)

Planinitiativ (PDF, 354 kB)

Varsel om oppstart av planarbeid (PDF, 355 kB)