Lytt

Viktig informasjon om korona/covid-19:

Vannovervåking

Drikkevann og kvalitetskrav

De fleste innbyggerne i Indre Østfold kommune får drikkevannet sitt fra kommunalt vannverk. Råvannet tas fra ulike kilder, som Lyseren, Sandstangen ved Øyeren, Mjær og Glomma. Kommunen har et årlig måleprogram som inkluderer kjemiske og bakteriologiske analyser. Vi fører vannverkskontroll gjennom å kontrollere at behandlet vann tilfredsstiller gjeldende forskrifter til vannforsyning og drikkevann.

Vannovervåkingsrapporter 

Vannområdene sørger for overvåking av vannkvalitet i utvalgte bekker og innsjøer. Her finner du rapporter og faktaark om tilstand og påvirkninger.  

Til Vannområdene

Andre rapporter

I tillegg undersøker kommunen lokale bekker og resipienter etter krav i utslippstillatelsen for kommunalt avløpsvann. Det tas årlige stikkprøver for analyse av tarmbakterier, næringssalter og turbiditet, for å grovt kunne vurdere bekkenes forurensingsgrad og eventuell påvirkninger av kommunalt avløpsvann eller små private renseanlegg. 
Kontakt enhet for Vann og avløp om disse rapportene.

Badevannskvalitet 

Kommunen fører tilsyn med badeplassene i løpet av badesesongen, og tar ut prøve for analyse av tarmbakterier. Vi ser også etter oppblomstring av blågrønnalger. Resultatene blir publisert her.

Prøve tatt fra Lyseren 20. juli er undersøkt av NIVA. De fant lite innhold av blågrønnalger og det ble ikke påvist microcystin (algegift) i prøven.