Klimatiltak

Les om byggeprosjektet; Flerbrukshall i massivtre på Knapstad.

Klimatiltakene nedenfor er foreslått i økonomiplan for Indre Østfold kommune 2020. Vedtak gjøres i kommunestyret 18. desember.

Klimabudsjett 

Indre Østfold kommune har laget sitt første klimabudsjett. Dette er gjort i samarbeid Klima Østfold og fire andre Østfoldkommuner. Klimabudsjettet må sees på som et førstegenerasjonsbudsjett som vil være i kontinuerlig utvikling. Se forklaring til klimabudsjettet nedenfor.  

Hvert av tiltakene i klimabudsjettet har blitt beregnet med tanke på forventet utslippsreduksjon og kostnader knyttet til gjennomføringen av tiltaket. Disse har blitt sortert sektorvis. 

Tabell: Tiltak med anslåtte kostnader, energibesparelser og utslippsreduksjoner

Tabell klimatiltak - Klikk for stort bilde  

Beskrivelse av tiltakene

Nr.

Beskrivelse av tiltak

M.1

Utskiftning av kommunale kjøretøy. Alle fossile tjenestepersonbiler skal skiftes ut til utslippsfrie alternativ innen 2023. Det er antatt ingen ekstra kostnad for å endre leasing av biler fra fossile til utslippsfrie.

M.2

Ladeinfrastruktur. Det skal etableres ladepunkter ved barneskoler i tidligere Askim kommune.

M.3

Samordnet varetransport. Transport av varer til en distribusjonssentral, der varene samles med felles distribusjon til hver enhet med drastisk minskede CO2 utslipp. Det er lagt inn kostnader til en utredning. Tiltaket gjennomføres dersom kommunen får klimasatsmidler.

M.4

Gang- og sykkelvei Løvestad-Knapstad. Det skal etableres gang- og sykkelvei i Løvestad – Knapstad. Det er nødvendig med årlige investeringer i sykkel- og gangetiltak for at ønsket sykkel- og gangeandel oppnås. Mål om sykkelandel er 5 % i 2023 og 8,5 % i 2030.

M.5

Bildelingsordning. Tilgang på flere tjenestebiler vil kunne kutte utslipp både fordi en bil-pool vil kunne ha en høy andel av nullutslippsbiler, og fordi tilgjengelige tjenestebiler vil gjøre det mulig for ansatte å unngå bilreiser til og fra arbeidsplassen. En bil-pool, der bilene primært brukes på dagtid, vil dessuten kunne åpne muligheten for en bildelingsordning også for innbyggerne på kvelden og i helger. Det er lagt inn en kostnad for leasing av 20 elbiler.

M.6

Aktivitetsbuss. Kommunen ønsker å teste ut en aktivitetsbuss for å redusere foreldrekjøring til barnas aktiviteter på en strekning. Tiltaket gjennomføres dersom kommunen får klimasatsmidler.

M.7

Utredning kjøremønster. Lagt inn kostnad for å gjennomføre en spørreundersøkelse/utredning for å kartlegge innbyggernes kjøremønster på vei til skole. Målet er å lage et bedre kollektivtilbud til skoletrafikk. Tiltaket gjennomføres dersom kommunen får klimasatsmidler.

E.1

Utfasing av oljefyr. Nasjonalt forbud fra 1.1.2020. Det er gitt noen utsettelser for enkeltsegmenter til 2025. Dette er hensyntatt i klimabudsjettet.

E.2

Gatebelysning. Fjerning av PCB-holdige armaturer som kan være kreftframkallende. Skal erstattes med energigjerrige LED lys.

E.3

Karbonbinding i jord/skog. Tiltaket gjennomføres dersom kommunen får klimasatsmidler.

R.1

Installering av smarte vannmålere. Målet er å bytte ut alle vannmålere i det som var Askim kommune, ca. 3500 stk.

R.2

Ny hovedplan for vann og avløp. Oppstart av ny hovedplan for vann og avløp, slik at kommunens VA-anlegg kan ses på i en helhet.

R.3

Matsvinnsreduksjon på rådhuset i Askim. Pilotprosjekt med overføringsverdi til flere institusjoner.

 

Om klimabudsjettet 

Klimabudsjettet er et viktig styringsverktøy for kommunen i arbeidet med å nå målsetningene om utslippskutt. Klimabudsjettet kvantifiserer hvor mye klimagasser som kuttes gjennom de foreslåtte tiltak og kostnaden for å gjennomføre disse. Eierskap og god oppfølging sikres gjennom forankring i organisasjonen og dedikerte ansvarlige for hvert tiltak. Jevnlig rapportering på status i gjennomføring av klimatiltak sørger for god styring av dette viktige arbeidet. 

Klimabudsjettet synliggjør også økonomiske ressurser som tilordnes hvert tiltak. Indre Østfold kommune har ikke fastsatt egne klimamål, men støtter seg på de regionale målsetningene. For å lykkes i klimaarbeidet er det viktig med samarbeid på tvers av kommunens kommunalområder, med innbyggerne og lokalt næringsliv, og regionale og statlige myndigheter.  

Tiltak i klimabudsjettet revideres årlig. Det er viktig at kommunen jobber kontinuerlig med å finne nye og treffsikre tiltak, slik at lavutslippssamfunnet kan realiseres. 

Hovedprinsipper for klimabudsjett 2020 

Tiltakene i klimabudsjettet er delt inn i ulike kategorier, for at det skal være lettere å se hvilken sektor tiltaket berører. Tiltak som går på transportsektoren har blitt samlet under paraplyen mobilitet, og tiltakene er nummerert M1, M2 osv. Tiltak som reduserer energiforbruk har vi samlet og nummerert E1, E2 osv., mens tiltak som berører ressurser benevnes R1, R2 osv. Der det finnes tilstrekkelig data for å beregne utslipp, har dette blitt utregnet ved hjelp av flere metoder; 

 • Klimamål: Der Indre Østfold har satt seg et mål om en viss utslippsreduksjon har tiltakene blitt beregnet ut fra å nå klimamålet. Dette gjelder for eksempel tiltak som sykkel/gange, hvor det er satt en målsetning om å oppnå 8,5 prosent andel syklende innen 2030.  
 • Nedenfra og opp: Andre tiltak er beregnet nedenfra og opp, det vil si at det er tatt utgangspunkt i hva gjennomføring av tiltaket tilsvarer, for eksempel ved utskifting av fossilbiler til mer miljøvennlige biler. Kommunen har her satt et tall på hvor mange fossilbiler som skal erstattes med elbiler eller biogasskjøretøy. Basert på antall kjøretøy som erstattes, gjennomsnittlig kilometeravstand og drivstofforbruk er utslippsreduksjon i CO2 beregnet.  
 • Forutsetninger: For enkelte tiltak har det vært nødvendig å gjøre en del forutsetninger for å kunne beregne effekten av tiltaket. Disse skal komme tydelig fram i beregningene. Dette gjelder blant annet tiltak hvor man bytter fra personbil til andre framkomstmidler (kollektiv, sykkel, gange).  

Der det ikke finnes tilstrekkelig data for å beregne utslipp har tiltakene blitt vurdert etter prinsippet om lav/middels/høy effekt. Effekten er regnet som lav dersom utslippskuttene er under 1500 tonn CO2e, middels for utslippskutt mellom 1500 og 5000, og høy for tiltak som reduserer utslippene med over 5000 tonn CO2e.  

Kriterier for prioritering i klimabudsjett 2020 

For klimabudsjettet i 2020 har Indre Østfold valgt å prioritere tiltak som koster lite for kommunen, men samtidig har en synlig effekt. Kommunen ønsker i tillegg å ha fokus på tiltak som er under gjennomføring, hvor det må allokeres midler for ytterligere arbeid. 

Det har også vært viktig for kommunen å omtale store tiltak som er planlagt fram i tid, slik at politikere og andre beslutningstakere er forberedt. 

Felles tiltak på tvers av kommunene i Østfold 

I tillegg til tiltakene Indre Østfold kommune har identifisert har det også blitt løftet fram to felles tiltak som vil gå på tvers av kommunene i Østfold.  

1. Klimavennlige innkjøp 

Grønne offentlige anskaffelser defineres av EU som: 

«En prosess brukt av offentlige myndigheter for å kjøpe varer og tjenester med en lavere miljømessig påvirkning i levetiden, sammenlignet med varene og tjenestene som ellers ville blitt kjøpt». 

Ved å kartlegge hvilke klima- og miljøeffekter de ulike anskaffelsene i Indre Østfold har, kan man rette innsatsen inn mot de områder hvor utslippene er høyest. Videre vil det være fornuftig å forankre mål for reduksjon av utslipp i kommunens anskaffelsesstrategi. For at målene skal ha effekt må de omsettes til krav og kriterier i konkurransegrunnlaget eller utlysningen av en tjeneste. 

Indre Østfold stiller allerede i dag krav om fossilfritt drivstoff i transporten i noen av sine innkjøp av varer og tjenester. Det er mulig å innføre tilsvarende krav for alle innkjøp. Via samarbeidet Klima Østfold kan Indre Østfold få innkjøpsstøtte til kjøretøy og innkjøp av varer og tjenester som innebærer mye transport. 

Anskaffelsesprosesser og utvikling av tekniske prosjekter (bygg og anlegg) er svært viktig i klimasammenheng. Det vil derfor være behov for å styrke klimakompetansen, slik at konkrete prosjekter og prosesser i økende grad har et klimaperspektiv med god treffsikkerhet og et høyt ambisjonsnivå.  

Tiltaket er forventet å ha en middels effekt, og kan få effekt både innenfor og utenfor kommunegrensen. 

2. Klima Østfold

Klima Østfold er samarbeidet mellom 17 Østfoldkommuner, fylkeskommunen og Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) om innsatsen for å begrense klimaendringene. I Klima Østfold samarbeider kommunene for å oppnå egne vedtatte klimamål. Slik vil Klima Østfold også bidra til å nå internasjonale og nasjonale klimamål. Klima Østfold-samarbeidet gjennomfører tiltak, bevisstgjør, engasjerer og tilrettelegger slik at alle kan bidra – det offentlige, næringsliv og innbyggere. Noen av aktivitetene som gjennomføres gjennom Klima Østfold:

 • Spredning om gode klimatiltak på Klima Østfolds sosiale medier og i kartløsning  
 • Kommunikasjonsaktiviteter for økt kjennskap og inspirasjon om klimaløsninger  
 • Felles prosess for klimaplaner og klimabudsjett 
 • Innkjøpsstøtte til kjøretøy og innkjøp av varer og tjenester som innebærer mye transport 
 • Fossilfrie folk og firmaer: Mobilisering og rådgivning om klima- og energiløsninger 
 • Klimasmart landbruk-prosjektet:  
  • Mobilisering og tilbud om rådgivning rettet mot jordbrukere 
  • Mobilisering og tilbud om rådgivning rettet mot skognæring, inkl. karbonbinding 
 • Utarbeiding av veileder for klimasmart stedsutvikling 

3. Landbruk 

Det pågår et arbeid rettet mot landbruket gjennom Klima Østfold-prosjektet Klimasmart landbruk. Tiltak overfor jordbrukssektoren kan typisk være tilrettelegging for utnyttelse av husdyrgjødsel til biogass, eller opplæring og spredning av informasjon om tilgjengelige fossilfrie jordbruksmaskiner.  

Tiltak som er knyttet mot økt karbonlagring i skog, for eksempel planting/tilvekst og bedret skjøtsel, er ikke inkludert som en del av årets klimabudsjett. Slike tiltak kan imidlertid bli viktig på sikt, for å kunne bidra til at Østfoldregionen oppnår netto null klimagassutslipp innen 2050.