Klimaendringer og klimatilpasning

Klimaprofil for Østfold

Norsk klimaservicesenter har laget klimaprofiler for alle fylkene. Klimaprofilene  gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede klimaendringer og klimautfordringer. Klimaprofilene har fokus på endringer fra dagens klima (1971-2000) til slutten av århundret (2071–2100) og beskriver forventede klimaendringer med høye klimagassutslipp. Dette tilsvarer at de globale klimagassutslippene fortsetter å øke som i de siste tiårene.

Hele klimaprofilen finner du på Norsk klimaservicesenter sine nettsider.

Kort oppsummert

  • Nedbør og flom: Episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet, og det vil også føre til mer overvann. Det forventes flere og større regnflommer og i mindre bekker og elver må man forvente en økning i flomvannføringen.
  • Skred: Faren for for jord- og flomskred øker med økte nedbørmengder. Økt erosjon som følge av kraftig nedbør og i elver og bekker kan utløse flere kvikkleireskred. 

Klimatilpasning - Klikk for stort bilde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimatilpasning

At samfunnet er klimatilpasset, betyr at det er i stand til å begrense eller unngå ulemper som følge av klimaet og å utnytte nye muligheter. Norge har et nasjonalt mål om at samfunnet skal forberedes på og tilpasses klimaendringene. Fram mot år 2100 vil Norge få et varmere klima, med mer nedbør, kortere snøsesong, minkende isbreer, endret flommønster og stigende havnivå.

Webinar 13. oktober 2020

Teamet er: Klimatilpasning - praktisk bruk av klimaprofiler

Tips om praktisk bruk av klimaprofilene for landets fylker, som beskriver forventede klimaendringer fram mot 2100.

Her ser du webinaret i opptak