Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Informasjon om koronaviruset for næringslivet

Informasjon fra regjering, departement og myndigheter om koronavirus

Spørsmål og svar om koronavirus hos helsenorge.no

Les alt om koronaviruset og kommunens tilbud og tjenester

Viken fylkeskommune  støtteordning for næringsutvikling og omstilling i Østfold

Henviser til støtteordning for næringsutvikling og omstilling i Østfold fra Viken fylkeskommune. Søknader blir vurdert løpende.

Her kan du lese mer 

Til arbeidsgivere i bedrifter med utenlandske ansatte

Helsedirektoratet i samarbeid med Virke, NHO og Spekter arrangerte 3. november et webinar for arbeidsgivere om nye karantenebestemmelser, unntak og krav ved innreise.

Her kan du se webinaret i opptak

Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring – andre utlysning

For å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon som følge av koronakrisen, utlyser Viken fylkeskommune en ny runde med ekstraordinær tilskuddsordning for kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (KIB-2). 

Det er løpende søknadsfrist.

Les mer om ordningen her

Kommunalt næringsfond i Indre Østfold kommune i forbindelse med Covid-19

Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører i Indre Østfold kommune kan nå søke midler gjennom et ekstraordinært kommunalt næringsfond på kr. 1 500 000,-. Første søknadsfrist er 15. oktober 2020.

Les mer om ordningen her

Regjeringen har etablert en tilskuddsordning på 250 millioner kroner for reiselivsnæringen

Dette er for å kunne gjennomføre omstillingsprosjekter som gjør næringen i stand til å opprettholde et kundegrunnlag, samt tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet. 

Les mer om ordningen her

Kompensasjonsordning for næringslivet

Ordfører Saxe Frøshaug og Næringssjef Rune Melleby har i dag, torsdag 13. august, sendt en henvendelse til næringsministeren vedrørende statlige støtteordninger. 

På bakgrunn av den ukontrollerte smittesituasjonen vi nå står i, innførte vi mandag 10. august kl. 12.00 strakstiltak for å stoppe smittespredningen. Tiltakene gjør situasjonen for deler av vårt næringsliv veldig krevende. Slik vi forstår det blir næringslivet ikke automatisk kompensert av statlige ordninger når det er kommunale vedtak som ligger bak nedstengningen. Dette blir i så tilfelle utfordrende for vårt lokale næringsliv. Skal vi begrense koronaspredningen i Norge er vi avhengige av raske kommunale tiltak når det oppstår store lokale smitteutbrudd, noe vi nå ser en tendens til at kan fungere.

Vi har i dag bedt næringsministeren om at foretak som er pålagt av Indre Østfold kommune å stenge, blir gjenstand for samme statlige støtteordninger som foretak som er pålagt av nasjonale myndigheter å stenge. 

Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb

Stortinget har vedtatt lov om tilskudd ved avbrutt permittering, som et økonomisk tiltak i møte med virusutbruddet. Formålet med den nye ordningen er å få permitterte tilbake i jobb og hindre at arbeidsledigheten blir værende på et høyt nivå. 

Bedrifter som har mer enn 10 prosent omsetningsfall som tar egne permitterte tilbake, kan søke om støtte. I tillegg gjelder dette ideelle organisasjoner, foreninger og stiftelser uten erverv til formål. Ordningen innebærer at bedriften får et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering, slik at folk kommer raskere tilbake i jobb. Arbeidsgiver kan søke om støtte for å ta permitterte tilbake for kalendermånedene juli og august. Den ansatte må ha vært helt eller delvis permittert per 28. mai 2020, og være i arbeid hos arbeidsgiveren i hele perioden det søkes tilskudd for. Den ansatte kan heller ikke permitteres på nytt, være under oppsigelse eller sies opp før tidligst 1. oktober 2020. Ordningen er ikke til hinder for at den ansatte som tas tilbake fra permittering avvikler ferie i perioden. 

Ordningen vil gjelde for alle ansatte, også lærlinger, forutsatt at den ansatte:

  • ble permittert fra bedriften som søker støtte
  • tas tilbake i minst like høy stillingsbrøk som før permitteringen
  • var registrert hos NAV som helt eller delvis permittert per 28. mai 2020 før ordningen ble lansert

Kontanttilskuddet til bedriften beregnes utfra omsetningsfall sammenlignet med samme måned i 2019. Bedrifter med minst 30 prosent omsetningsfall får støtte på 15 000 kroner per person som er tatt tilbake. Bedrifter med mindre enn 30 prosent omsetningsfall får avkortet støtten i forhold til omsetningsfallet. Det gis ikke støtte for omsetningsfall under enn 10 prosent. Omsetningsfall mindre enn 30 prosent får avkortet støtten etter følgende modell: Støttebeløp i kr per person = (omsetningsfall i prosent - 10 prosentenheter) * 75 000.

Finansdepartementet tar sikte på at søknadsportalen blir åpnet i løpet av september. Det blir lagt opp til en helautomatisert løsning som sikrer utbetaling kort tid etter at søknaden er godkjent. Skatteetaten skal forvalte ordningen.

Lenke til Stortingets vedtak

Nyttige lenker

Temaside hos NAV om korona

Temaside hos NHO om korona

Temaside hos LO om korona

Temaside hos Virke om korona

Nyheter fra regjeringen

Arbeidstilsynet: Tiltak i arbeidslivet

Helsedirektoratets råd til varehandelen

Skatteetaten: Tiltakspakker i forbindelse med koronasituasjonen

Informasjon fra NAV Øst - Viken Indre Østfold

Arbeidsgivere kan ringe arbeidsgivertelefonen på telefon 55 55 33 36 eller bruke chat-funksjonen på våre nettsider.

Vi oppfordrer deg å se NAV sin informasjonsvideo om permittering her:

Permittering - informasjonsvideo for arbeidsgivere

Ønsker du kontakt med markedsavdelingen i NAV Indre Østfold?

Da kan du ringe:

Har du ansatte som vil bli permittert og som har kompetanse og/eller erfaring innenfor helsefag, sjåfør, dagligvarebransjen eller næringsmiddelproduksjon? Vennligst ta kontakt med en av oss på listen over. Kanskje din ansatt kan lånes bort til en bransje som er i behov av ansatte, og dermed unngås en permittering.

Se også informasjon på Arbeidsplassen.no

Støtteordninger

Nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen

Kompensasjonsordningen for næringslivet

Nasjonale og regionale økonomiske støtteordninger  for næringsliv og bedrifter

Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt på grunn av koronautbruddet

Viken fylkeskommune

Vikenpakka - tiltak for nærings- og samfunnsliv

Innovasjon Norge

Nettsted

Tiltakspakke fra Innovasjon Norge

Skattefunn

Nettsted

Forskningsrådet

Forskningsrådet tar grep for å hjelpe næringslivet under koronakrisen