Viktig informasjon til deg som er bonde

Smittevernveileder for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet

Mattilsynet har utarbeidet en smittevernveileder for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet.

Veilederen finner du her

Utvidet støtte til landbruk og landbruksbaserte næringer

For å begrense skadevirkningene av koronautbruddet for bedrifter knyttet til landbruket, vil Innovasjon Norge utvide rammene for støtte til investeringer, bedriftsutvikling og vekst.

Tiltakene som nå settes i verk, retter seg særlig mot to områder:

  • bedrifter som har tapt marked og omsetning som følge av koronapandemien
  • bedrifter med investeringsprosjekter som har fått betydelige kostnadsøkninger som følge av fallet i kronekursen

Du kan se mer informasjon om dette hos Innovasjon Norge

Spørsmål og svar om korona og landbruket

Det er mange spørsmål om koronasituasjonen i landbruket. Landbruks- og matdepartementet har samlet spørsmål og svar på sin nettside.

Her ser du spørsmål med svar som ofte er stilt om korona i landbruket

Det er innført et ekstraordinært plantetilskudd på 1,30 kr per plante for all vårplanting i 2020

Tilskuddet utbetales til alle som utfører planting våren 2020.

Det er produsert 28 millioner planter for utplanting våren 2020. Plantene står på fryselager og må kastes dersom de ikke blir satt ut i skogen i perioden medio april til medio juni. Som følge av smitteverntiltak, som er innført for å begrense utbredelsen av korona, har det oppstått en situasjon der vårplanting i skogen vanskelig lar seg gjennomføre uten betydelige merkostnader.

Skogeiere som utfører plantearbeidet selv, eller som ikke benytter seg av skogeierandelslag eller sentrale aktører til plantearbeidet, søker kommunen om det ekstraordinære tilskuddet gjennom skogfondssystemet. I dette tilfellet søker man om tilskudd etter at plantingen er gjennomført og det kreves ikke forhåndssøknad.

Frist for å søke om ekstraordinært tilskudd er 1. september 2020.

Lokale planteaktører som utfører oppdrag direkte for skogeier, kommer ikke inn under ordningen med sentralt plantetilskudd, og må få dekket sine merkostnader gjennom avtalen med skogeier.

Mer informasjon

Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Oslo og Viken har også samlet nyttig informasjon på sin nettside.

Se informasjonen her