Book en saksbehandler - RMP-tilskudd - Produksjonstilskudd – Regionale miljøkrav - Høring av forskrift om regionale miljøkrav - Erstatning avlingssvikt - Innovasjon Norge - søknader 2022 - Grøntprosjekt 2022-23 – Jordprøvesesong - Jordprøver og slam - Nytt meldeskjema for lokal lagring og bruk av slam - Tid for pris - Verdt å få med seg

Hønsehirse på nye steder - Fremmede arter - Det er påvist krepsepest på edelkreps, Mattilsynet innfører tiltak i Mysenelva – Harepest - Sjekk kartene dine mot flyfoto! - Husk miljøkravene før du jordarbeider i høst! - Regionale miljøtilskudd (RMP) - Klimarådgiving fra NLR - Søknadsfrist SMIL-tilskudd - Tilskudd til drenering - FNs klimarapport #6 - Tilskudd til gjødsling, tettere planting og suppleringsplanting 2021 – Lokalmat, flere kanaler for både kjøp og salg - Verdt å få med seg - Nytt og nyttig fra NIBIO

Floghavre – Hønsehirse - Portforbudet for fjørfe og andre fugler gjeninnføres i Indre Østfold kommune - Mistenker du avlingssvikt? Meld fra! - Oppdatert veileder RMP 2021 - Bidrar til flere pollinerende insekter - Vannområde Morsa: På bedringens vei - Fellingstillatelser hjortevilt - Droner og rådyr - Vi har fortsatt edelkreps i Indre Østfold, den må vi ta vare på! - Motorferdsel i utmark - Åtte tips for naturvennlig friluftsliv - Skogkurs for ungdom i Østfold 2021 - Kantsoner langs vassdrag er viktige og trenger beskyttelse - Kart med barkbillevarsel - Status i arbeidet mot uønskede fremmede arter - Støtteordning for bedrifter som må omstille seg etter covid-19 - Lokalmat-app: «LocalFood» - Sommertid

Beitedyr og rovvilt - Redd en rådyrkalv – Rådyrkalver, ikke rør dem! Bedriftsutviklingsprisen - Planlegger du å drenere jordbruksareal i løpet av de 3 neste årene? - Har du planer om SMIL-tiltak i løpet av de neste 3 årene? - Tiltak gjennomført og ønske om utbetaling av tilskudd til drenering eller SMIL? - Kurs i variabel gjødsling ved hjelp av satellittbilder - Husk plastaksjon neste uke!

Innsamling av landbruksplast - Redd en rådyrkilling! - Hvordan var vekstsesongen? - Driver du med sau eller geit? - Skjøtsel av kantsoner mot vann og vassdrag - Plantetips fra Aktivt Skogbruk – Webinar, Skog & Tre 2021 – Webinar, Gjødsling av skog - Integrert plantevern i skog, bruk av plantevernmidler i foryngelsesfasen - Kartlegging av naturtyper i 2021 - Vi vil gjerne vite hva du mener! - Fylkesnytt fra Oslo og Viken 1/2021

Presentasjoner fra webinar - Frierklæring floghavre - Gras som miljøtiltak – Jordbærkurs, godt samarbeid – Plantevernjournal - Pilotprosjekt på energianalyse og rådgivning - Nå ser du tydelig hvor selja står! - Traktorparade i Spydeberg 17.mai - Indre Østfold, en stolt jordbrukskommune! - Nytt og nyttig fra NIBO og NLR.

Webinar for gårdbrukere i Indre Østfold – Dreneringstilskudd - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – Høstkorn - Innsamling av landbruksplast - Oppdatert mal for plantevernjournal - Nytt om Gårdskart og arealressursstatistikk - Vil du være pilotgård for energianalyse? - Endringer eller opprettelse av hjorteviltvald - Husk båndtvang - Generelt bålforbud - Slik kan du som skogeier spare skatt ved å bruke skogfond - Gratis digitale kurs for næringslivet - Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere - Småskala grønnsaksdyrking - REKO-ring Askim og Mysen

Strategi for SMIL-midler 2021-2023 er vedtatt - RMP-veileder 2021 - Kontroller 2021 - Generelle regler for jordbruksareal i forskrift om produksjonstilskudd – Gjødslingsplan – Jordprøver - Kornprodusent? Spørreundersøkelse om fangvekster - Ny tiltakshåndbok for storsalamander – Skadefelling, søknad og felling på eget initiativ – Hjorteviltforvaltning - Fugleinfluensa - Tilskudd til miljøtiltak i skog 2021 - Aktuelle skogfaglige webinarer - Morsatilskudd til avløpsrenseanlegg - Aktuelt fra NIBIO og NLR - Åpningstider i påsken

Fugleinfluensa påvist på villfugl i Indre Østfold - Før våronna, hva må være på plass? - Nye erosjonskart, hva betyr det for deg? Jordleieavtaler - Drenering gir bedre avling og redusert klimagassutslipp - Treplanting langs vassdrag, mulighet for gratis planter - NIBIO-undersøkelse om markedshage – Etablererkurs - Korn, kretsløp og jordhelse, hvordan lykkes med økokorn? - Coolcrowdkonferansen - Kompetansenettverk Lokalmat Øst, kurs/webinar - Aktuelle skogfaglige webinarer - Nytt fra NIBIO

Innsamling av landbruksplast 2020 - Velkommen til digital landbrukskonferanse - Innovasjon Norge, Informasjonsmøte - Har du gyldige jordanalyser? - Driver du jord må du ha gjødslingsplan - Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten – Klimakalkulator - Mentorordninga i landbruket 2021 - Biokull i landbruket - Skogaktuelt