Presentasjoner fra webinar - Frierklæring floghavre - Gras som miljøtiltak – Jordbærkurs, godt samarbeid – Plantevernjournal - Pilotprosjekt på energianalyse og rådgivning - Nå ser du tydelig hvor selja står! - Traktorparade i Spydeberg 17.mai - Indre Østfold, en stolt jordbrukskommune! - Nytt og nyttig fra NIBO og NLR.

Webinar for gårdbrukere i Indre Østfold – Dreneringstilskudd - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – Høstkorn - Innsamling av landbruksplast - Oppdatert mal for plantevernjournal - Nytt om Gårdskart og arealressursstatistikk - Vil du være pilotgård for energianalyse? - Endringer eller opprettelse av hjorteviltvald - Husk båndtvang - Generelt bålforbud - Slik kan du som skogeier spare skatt ved å bruke skogfond - Gratis digitale kurs for næringslivet - Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere - Småskala grønnsaksdyrking - REKO-ring Askim og Mysen

Strategi for SMIL-midler 2021-2023 er vedtatt - RMP-veileder 2021 - Kontroller 2021 - Generelle regler for jordbruksareal i forskrift om produksjonstilskudd – Gjødslingsplan – Jordprøver - Kornprodusent? Spørreundersøkelse om fangvekster - Ny tiltakshåndbok for storsalamander – Skadefelling, søknad og felling på eget initiativ – Hjorteviltforvaltning - Fugleinfluensa - Tilskudd til miljøtiltak i skog 2021 - Aktuelle skogfaglige webinarer - Morsatilskudd til avløpsrenseanlegg - Aktuelt fra NIBIO og NLR - Åpningstider i påsken

Fugleinfluensa påvist på villfugl i Indre Østfold - Før våronna, hva må være på plass? - Nye erosjonskart, hva betyr det for deg? Jordleieavtaler - Drenering gir bedre avling og redusert klimagassutslipp - Treplanting langs vassdrag, mulighet for gratis planter - NIBIO-undersøkelse om markedshage – Etablererkurs - Korn, kretsløp og jordhelse, hvordan lykkes med økokorn? - Coolcrowdkonferansen - Kompetansenettverk Lokalmat Øst, kurs/webinar - Aktuelle skogfaglige webinarer - Nytt fra NIBIO

Møte i forkant av beitesesong 2021 NB: Påmelding før kl.11 onsdag 3. mars! - Søknad om produksjonstilskudd 2021, del 1, frist 15. mars - Utbetaling av produksjonstilskudd for 2020 - RMP-utbetaling for 2020 - Grasdekte vannveier 2021 – Gjødslingsplan - Ny erosjonsmodell gir endret beregning av erosjonsrisiko - Ny versjon av Gårdskart er lansert - Regjeringen satser på urbant landbruk - 120.000 kr til rådgivning av verneverdige hus i tidligere Østfold - Årskonferansen 2021 - Digitalt humlekurs - Fangvekstskolen 2021

Webinar: God økonomi og praksis i landbrukets miljøordninger - Har du søkt om erstatning for avlingssvikt 2020? - Produksjonstilskudd utbetales 18.2. - Bli med på å plante trær langs vassdragene våre! - Når vi er inne på kantsoner langs vassdrag - Kommunedelplan vann og avløp - Nettkurs videreforedling av kjøtt - Etablererkurs v/Etablererservice Østfold - IBU-midler 2021 (Innovasjon Norge) - NLR Viken arrangerer lunsj med fag!

Innovasjon Norge - søknad om tilskuddsmidler 2021 - Digitalt kurs - Landbrukets klimakalkulator - Klimaløsninger for framtidas landbruk - Korn 2021 - Webinar- god økonomi og praksis i landbrukets miljøordninger - Autorisasjonskurs plantevern - Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i 2021 - Rapport rådyrjakt 2020 – Landbruksplast

Søknad om produksjonstilskudd, etterregistrering av opplysninger - Ekstra innbetaling av skogfond, frist 5.februar - Utbetaling fra skogfond regnskapsåret 2020 - Rapport rådyrjakt 2021 - Høsten 2020 - Jord, drenering og klimagassutslipp - Nå kan du søke om tilskudd for å ta vare på natur og miljø - Fugleinfluensa i Norge - Kjør pent i vintermørket! - Har du ikke skaffet juletre enda? – Kurstilbud – Julens leselektyre - Tilgjengelighet i jula

Innsamling av landbruksplast 2020 - Velkommen til digital landbrukskonferanse - Innovasjon Norge, Informasjonsmøte - Har du gyldige jordanalyser? - Driver du jord må du ha gjødslingsplan - Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten – Klimakalkulator - Mentorordninga i landbruket 2021 - Biokull i landbruket - Skogaktuelt

Mentorordninga 2021 – Fugleinfluensa – Altinn - Webinar: Fossilfrie korntørker - Hvilke klimaendringer kan vi forvente oss i Indre Østfold kommune?