Landbruksinfo

Produksjonstilskudd – Regionale miljøtilskudd (RMP) – Søknadsveiledning - Regionale miljøkravene i høst - Regionale miljøkrav fra 2023 – Produksjonssvikt - Smaken av Indre – Jordprøvesesong – Plantevernkurs - Lokal tilskuddsordning i Rovviltprosjektet avvikles - Innovasjon Norge, søknader 2023 – Elgjakt - Skader forårsaket av hjortevilt - Solceller i landbruket - ØKOUKA siste innspurt – Veteranpløyemesterskap - Markvandringer Karbon Agro

Regionale miljøtilskudd (RMP) – Gjeldende miljøkrav – Strømstøtte – Jordprøver - Markdager: regenerativ korndyrking og alternativer til glyfosat - Veteranpløyemesterskap

Miljøkrav og RMP-tilskudd - Økning i tilskuddssatser – Om fangvekster og flomutsatte/vassdragsnære arealer – Husk miljøkravene - Status nye miljøkrav - Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd - SMIL-midler - Drenering - Funksjoner i NIBIOs kartløsninger - Strømstøtte - Solceller i landbruket - Biogass - Tilskudd til tettere planting, suppleringsplanting og NMSK - Foryngelseskontroll og resultatkontroll skog – Sikringsradio - Smaken av Indre – Lokalmatkurs – Hagerømlinger - Gammel bygning? - Nytt fra: NIBIO, NLR og Agropub

Økt tilskudd til drenering av jordbruksjord - Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022 - Beredskap i beitesesongen - Floghavre - Hønsehirse - Høring – økologisk handlingsplan for Oslo og Viken 2022-2026 - Periodisk ajourhold av AR5 i tidligere Trøgstad - Markedshage - Samling for Inn på tunet-tilbydere - Strømstøtte - Økt satsning på ungskogpleie i 2022 -   Skogbrannberedskap - Utvidet jakttid på grågås - Fremmede arter - Ønsker testområder for erosjonssikring - De viktige mellomrommene i jordbrukslandskapet - Behov for ekstra bil i sommer? - Ferieavvikling

SMIL - Produksjonssvikt – Hønsehirse – Floghavre – Lokalmatkurs - Åpen gård – Fellingstillatelser – Skogdag – Skogfond – Lupiner - Sommerbemanning

JOB:U søker ungdom til skogsarbeid – Sommerjobb: Bekjempelse av kjempespringfrø - Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2022 - Innsamling av landbruksplast vår 2022 – Vi tilbyr å lete etter rådyrkillinger med drone før førsteslåtten, ta kontakt!

Innsamling av landbruksplast - Om plast - Rådyr i slåtten - NLRs Grasvettregler – Plantevernjournal – Nofence - Bedre vannkvalitet i Morsa Granbarkbilleovervåkning 2022 - Tørre topper i yngre produksjonsskog – Rapportering skogskader – Skogbrannplakater – Gresskarkonkurranse

Våronntider - Grasdekte kantsoner, grasdekte vannveier, soner for pollinerende insekter - Oppstartsmøte parsellhage - Temadag gårdslakting – Skogeierinfo – Skogbrannfare - Prosjekt vipe/storspove – Båndtvang - Lokale verksteder, arealplan

Miljøkravhøring – Om å redusere avrenning - Overvåkningsresultater Morsa – Strømstøtte – Skogfondkurs - Vindfelte trær – Generelt bålforbud - Ved skogbrann - Rovviltprosjektet avvikles – Vipe

Produksjonstilskudd 2022 del 1 - Utbetaling av produksjonstilskudd og RMP-tilskudd - Landbrukets klima og miljøprogram 2022 – Stormøte korn – Kurs: omlegging til fornybar energi på gårdsbruk - Er du ny gårdbruker? - Tilskuddsmidler til jord- og skogbruk 2022 - Autorisasjonskurs plantevern – Oppdateringskurs plantevernautorisasjon