Landbruksinfo

Våronntider - Grasdekte kantsoner, grasdekte vannveier, soner for pollinerende insekter - Oppstartsmøte parsellhage - Temadag gårdslakting – Skogeierinfo – Skogbrannfare - Prosjekt vipe/storspove – Båndtvang - Lokale verksteder, arealplan

Miljøkravhøring – Om å redusere avrenning - Overvåkningsresultater Morsa – Strømstøtte – Skogfondkurs - Vindfelte trær – Generelt bålforbud - Ved skogbrann - Rovviltprosjektet avvikles – Vipe

Høring! Regionale miljøkrav -  Temamøte om nye miljøkrav - RMP 2022 – Gjødslingsplan - NLRs lunsjwebinar - Kartlegging av hjorteviltskader på jord og skog – Skadefelling, søknad og felling på eget initiativ – Hjorteviltforvaltning - Skogdag med Smaalenene skogeierlag - Brobyggerarrangement skog - Husk båndtvang! - Er du en engasjert dyrker? - Ukens oppfordring

Produksjonstilskudd 2022 - Temamøte nye regionale miljøkrav - Bondelagenes våronnmøter - Nye gårdbrukere - Parsellhage i Askim - Hva vil de neste årene bringe av muligheter og utfordringer? - «Lov i låven» - Fagsamling demensomsorg - Beredskapsplan ved rovdyrangrep – Ved atomulykke - Dronekurs - Forvaltningsplan på gås - Regional elgbeitetakst - Skogdag – Viktig om bekkekant

Produksjonstilskudd del 1, frist 15. mars - Informasjonskveld for nye gårdbrukere - Våronnmøter – Kurs: sosiale medier - Frukt- og bærkveld – Muligheter og utfordringer i grøntproduksjonen? - «Lov i låven» - Fagsamling for Inn på tunet-tilbydere - Temamøte nye regionale miljøkrav - Tilskudd til kulturarv - Smartere gjødsling til korn - Bosetting av flyktninger fra Ukraina - Informasjon om skogfond og lokale tilskuddsordninger i 2022 - Budsjett for bruk av rentemidler av skogfond

Produksjonstilskudd 2022 del 1 - Utbetaling av produksjonstilskudd og RMP-tilskudd - Landbrukets klima og miljøprogram 2022 – Stormøte korn – Kurs: omlegging til fornybar energi på gårdsbruk - Er du ny gårdbruker? - Tilskuddsmidler til jord- og skogbruk 2022 - Autorisasjonskurs plantevern – Oppdateringskurs plantevernautorisasjon

Strømpakke for jordbruket: Frist 17.2. for utbetaling i februar - Korona - Oppdater husdyrregisteret! - Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk - Autorisasjonskurs plantevern våren 2022 - Oppdateringskurs plantevern autorisasjon

Husket fellingsrapport? - Strømpakke - Gjødslingsplan 2022 - Produksjonstilskudd 2022 - Tilskudd 2021 - SMIL 2022 – Drenering – Viktig om slam – Skogtilskudd - Rutiner for kontonummer - Årsoppgave Skogfond - Lunsj med fag – Grønnsakskurs – Lokalmatskole - Lokalmatkurs Nofima - Finalist i Det Norske Måltid - Forskning Lundebyvannet - Ny medarbeider!

Etterregistrering av opplysninger PT - Skogfond - Nye regler for skogbehandling og skogsdrift i Marka - Tilskuddsordninger fra Klima- og miljødepartementet for 2022 - SMIL og drenering 2021 oppsummert - Rapport rådyrjakt 2021

Grønne drømmer og spirer i magen? – Frister – Skogfond – Hjortekveld - Klimakalkulatorkurs – Treplanting – Kornskolen -  Mentorordning - Miljøtiltakfilm