Tilsyn og forvaltning

Enheten skal støtte opp under den tverrfaglige tilnærmingen i møte med barn og unge og deres familier, og ivareta tilsyns- og forvaltningsoppgaver i kommunalområdet Oppvekst. 

Tilsyn og forvaltning dekker følgende områder: 

 • Barnehagemyndighet 
 • Skole 
 • Økonomi 
 • Tilsynsføreransvar i fosterhjem 
 • Tilsyn under samvær 
 • Arkiv, internkontrollsystem, saksbehandling og vedtak 


Barnehage

 • Godkjenning av barnehager  
 • Tilsyn med kommunale og private barnehager i henhold til Barnehageloven med tilhørende forskrifter 
 • Behandling av refusjonskrav; private barnehager, barn i andre kommuner 
 • Saksbehandling vedrørende gratis kjernetid 
 • Saksbehandling vedrørende redusert foreldrebetaling 
   

Søknad om etablering og godkjenning av barnehage

Søk om etablering og godkjenning

Søknad om refusjon knyttet til barnehagedrift

Søk om refusjon

Lovhjemler:

 • Lov om barnehager §§ 1, 15, 31 og 37
 • Forskrift om foreldrebetaling i barnehager
 • Forskrift om ansvar for spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder
 • Forskrift om innhenting av opplysninger fra Folkeregisteret ved utføring av oppgaver etter barnehageloven
 • Retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager – Indre Østfold kommune

Denne rutinen omhandler den enkelte barnehages krav om økonomisk refusjon fra Indre Østfold kommune.

Det er styrer som har ansvar for å sende krav om refusjon til Indre Østfold kommune ved barnehagemyndigheten.

Refusjonskrav sendes halvårig, slik:

 • Per 1. juni - frist for å søke for perioden fra 1. januar til 30. juni
 • Per 1. desember - frist for å søke for perioden fra 1. juli til 31. desember

Utbetaling skjer etterskuddsvis, senest tre uker etter fristens utløp. Søknader mottatt etter fristens utløp, vil bli utbetalt til private barnehager ved neste avregning.

Søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder

Når barn benytter plass i en barnehage i Indre Østfold kommune, men er folkeregistrert i annen kommune, sendes refusjonskrav til kommunen der barnet er folkeregistrert.

Barn bosatt i andre kommuner, som går i ikke-kommunal barnehage i Indre Østfold kommune, skal rapporteres inn.

Oversikten danner grunnlag for Indre Østfold kommunes refusjonskrav til barnets hjemkommune i henhold til forskriften om likeverdig behandling.

Frist for rapportering:

 • 15. mai for perioden 1. januar-31. juli
 • 15. november for perioden 1. august-31. desember

Rapportering av barn bosatt i andre kommuner, som går i ikke-kommunal barnehage


Tilsyn med barnehagen

Tilsyn etter barnehageloven: Tilsyn er kontroll av at alle barnehagene i kommunen drives i samsvar med barnehageloven med tilhørende forskrifter. Kommunens ansvar for å føre tilsyn med barnehagene følger av Lov om barnehager § 53. Her heter det:

«Kommunen fører tilsyn med at barnehagene drives i samsvar med denne loven med forskrifter, med unntak av bestemmelsene i kap. V med forskrifter.»

I Indre Østfold kommune er rollen som barnehagemyndighet tillagt kommunalområde Oppvekst, seksjon Livsmestring v/ enhet Tilsyn og forvaltning. 

De ansatte har barnehagefaglig kompetanse og lang erfaring fra arbeid i og med barnehager.

Har du fått varsel om tilsyn og blitt bedt om å levere inn dokumentasjon, bruker du skjemaet under.

Tilsynsarbeid i Indre Østfoldbarnehagene (DOCX, 119 kB)

Skjema: Dokumentasjon ved tilsyn med hjemmel i barnehageloven

Skjema: Bekymringsmelding til tilsynsmyndigheten


Skole

 • Saksbehandling utsatt og fremskyndet skolestart 
 • Fører tilsyn med privat hjemmeundervisning 
 • Saksbehandling spesialundervisning i private skoler 
 • Behandle søknad om skolebytte 
 • Gjesteelever bosatt utenfor Indre Østfold kommune


Barnevern

 • Tilsyn med barn i beredskaps-/fosterhjem 
 • Samvær