Samfunnsoppdrag

Samfunnsoppdrag

Vårt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

Det er 21 vertskommuner for Utviklingssentrene i Norge, knyttet til de 19 tidligere fylkene. Sentrene skal bidra til utvikling innenfor nasjonale satsingsområder, med utgangspunkt i lokale behov.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en nasjonal satsing og et av virkemidlene for å realisere målene i Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg og Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Helsedirektoratet delfinansierer sentrene og gir årlige føringer for sentrenes aktivitet.

Visjonen til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er: «Utvikling gjennom kunnskap». Det er Helsedirektoratet som er oppdragsgiver. Vil du vite mer? Se felles nasjonal nettside; Utviklingssenter.no.

 

Forankring

  • Meld. St. 29 (2012–2013). Morgendagens omsorg. Helse- og omsorgsdepartementet.
  • Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Helse- og omsorgsdepartementet. Inkludert pasientsikkerhetsprogrammet.